پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (100-106)

عنوان : ( بررسی اثرات اسید استیک و تخمیر خمیر بر میزان آکریلآمید نان سنگک )

نویسندگان: بهاره مهران , رضا فرهوش , محمد شاهدی , علی شریف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمتر ، سرعت واکنش میلارد و به تبع آن تشکیل اکریل آمید را pH . برای انجام واکنش میلارد و تشکیل آکریلآمید، 7 تا 8 است PH بهترین 0 درصد و خمیرترش در افزایش اسیدیته خمیر نان و / 0 و 25 /15 ٬0/ کاهش می دهد هدف از این پژوهش، بررسی اثرات اسید استیک با غلظت های 05 کاهش میزان آکریل آمید نان سنگک است . روش ارزیابی اکریلآمید در این پژوهش ، مشتقسازی و تزریق آن ، به دستگاه کروماتوگرافی گازی با 0 درصد اسید استیک ، به ترتیب / 0 و 25 /15 ٬0/ شناساگر یونی بوده است. غلظت آکریلآمید در نان سنگک تهیه شده با خمیرترش و محلول های 05 95 درصد کاهش را / 92 و 96 /80 ،90/ 82 درصد کاهش و در نان سنگک تهیه شده با محلول های مذکور و مخمر ، به ترتیب ، 55 / 81/50 و 10 ،73/47 0/ 0 و 17 /14 ،0/ 0 درصد اسید استیک در نان سنگک تهیه شده با مخمر ، به ترتیب ، 12 / 0 و 25 /15 ،0/ نشان داده است. اسیدیته در محلول های 05 0 (نرمال) گزارش شده است . بنابراین کاهش / 0 و 21 /18 ،0/ (نرمال) و در نان سنگک تهیه شده با خمیرترش ، و محلول های ذکر شده، به ترتیب ، 16 آکریل آمید را می توان به افزایش اسیدیته خمیر نسبت داد.

کلمات کلیدی

, اکریل آمید, اسید استیک, تخمیر, خمیرترش, کروماتوگرافی گازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047282,
author = {مهران, بهاره and فرهوش, رضا and محمد شاهدی and شریف, علی},
title = {بررسی اثرات اسید استیک و تخمیر خمیر بر میزان آکریلآمید نان سنگک},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2015},
volume = {11},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-4161},
pages = {100--106},
numpages = {6},
keywords = {اکریل آمید، اسید استیک، تخمیر، خمیرترش، کروماتوگرافی گازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات اسید استیک و تخمیر خمیر بر میزان آکریلآمید نان سنگک
%A مهران, بهاره
%A فرهوش, رضا
%A محمد شاهدی
%A شریف, علی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2015

[Download]