پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (5), سال (2016-12) , صفحات (572-587)

عنوان : ( بهینه یابی شرایط استخراج آبی بتاگلوکان از جو بدون پوشینه رقم لوت به روش سطح پاسخ )

نویسندگان: عبدالله همتیان سورکی , آرش کوچکی , محمد الهی , سیدمحمدعلی رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تاثیر شرایط استخراج شامل زمان، نسبت حلال به آرد جو و pH بر ویژگیهای فیزیکوشیمایی، رفتار جریان، پایدارکنندگی کف و امولسیون و رنگ بتاگلوکان استخراج شده از دانه جو بدون پوشینه رقم لوت توسط طرح مرکب مرکزی و به روش سطح پاسخ تعیین گردید. نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ضرایب مدل‌ها نشان داد که مدت زمان استخراج، نسبت حلال به آرد جو و pH اثر معنی داری بر بازدهی و خلوص بتاگلوکان، پایداری کف و امولسیون، ضریب قوام (k)، شاخص رفتار جریان (n) و مولفه های رنگیL*، a* و b* داشت. افزایش زمان استخراج و نسبت حلال به آرد جو اثر مطلوبی بر بازدهی و خلوص بتاگلوکان استخراج شده گذاشت که این امر خود موجب بهبود خاصیت قوام دهندگی و ویژگی‌های رفتار جریان آن شد. از طرفی با افزایش قدرت قوام دهندگی بتاگلوکان، توانایی پایدارکنندگی سیستم‌های کف و امولسیون نیز افزایش یافت. افزایش pH موجب کاهش بازدهی استخراج و افزایش خلوص بتاگلوکان گردید. بهترین شرایط استخراج زمانی حاصل شد که زمان استخراج 90 دقیقه، نسبت حلال به آرد جو 10 به 1 و pH، 33/7 بود. در این نقطه بهینه، بازدهی استخراج، 12/4 درصد؛ خلوص، 11/69 درصد؛ پایداری کف، 95/86 درصد؛ پایداری امولسیون، 77/88 درصد؛ ضریب قوام، Pa.sn 51/1؛ شاخص رفتار جریان، 62/0؛ L*، 42/73 ؛ a*، 81/0 و b*، 72/8 بود.

کلمات کلیدی

, جو بدون پوشینه, روش سطح پاسخ, رفتار جریان و پایداری امولسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047764,
author = {همتیان سورکی, عبدالله and کوچکی, آرش and الهی, محمد and رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {بهینه یابی شرایط استخراج آبی بتاگلوکان از جو بدون پوشینه رقم لوت به روش سطح پاسخ},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {12},
number = {5},
month = {December},
issn = {1735-4161},
pages = {572--587},
numpages = {15},
keywords = {جو بدون پوشینه، روش سطح پاسخ، رفتار جریان و پایداری امولسیون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه یابی شرایط استخراج آبی بتاگلوکان از جو بدون پوشینه رقم لوت به روش سطح پاسخ
%A همتیان سورکی, عبدالله
%A کوچکی, آرش
%A الهی, محمد
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2016

[Download]