اولین کنگره بین المللی و دوازدهمین همایش علمی انجمن بررسی و مطالعه درد ایران , 2015-05-13

عنوان : ( احساس دردبه ظاهر یکی از بدترین حواس آدمی است اما مامیتوانیم از طریق آن ،به برداشتهایی ارزشمند در مورد فرآیندهای فیزیولوژیکی دست یابیم )

نویسندگان: معصومه قلی پورچشمه گلک , مسعود فریدونی , سیدعلی کیمیایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

احساس درد به عنوان یکی از وجوه اساسی وحیاتی زیر مجموعه حسی پیکری در آدمی است.به طوری که این جنبه حسی ،به طرق متفاوتی قابل سنجش و ارزیابی می باشد و میزان کمیت وکیفیت آن، ازجمله شدت آستانه دردحاد می تواند به نوعی .بیانگر عملکردهای سیستم عصبی مرکزی ومحیطی ازجهات کمی وکیفی باشد ...

کلمات کلیدی

, درد حاد, توجه, سیستم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047972,
author = {قلی پورچشمه گلک, معصومه and فریدونی, مسعود and کیمیایی, سیدعلی},
title = {احساس دردبه ظاهر یکی از بدترین حواس آدمی است اما مامیتوانیم از طریق آن ،به برداشتهایی ارزشمند در مورد فرآیندهای فیزیولوژیکی دست یابیم},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و دوازدهمین همایش علمی انجمن بررسی و مطالعه درد ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {درد حاد-توجه-سیستم عصبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T احساس دردبه ظاهر یکی از بدترین حواس آدمی است اما مامیتوانیم از طریق آن ،به برداشتهایی ارزشمند در مورد فرآیندهای فیزیولوژیکی دست یابیم
%A قلی پورچشمه گلک, معصومه
%A فریدونی, مسعود
%A کیمیایی, سیدعلی
%J اولین کنگره بین المللی و دوازدهمین همایش علمی انجمن بررسی و مطالعه درد ایران
%D 2015

[Download]