علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (10), شماره (40), سال (2013-12) , صفحات (81-91)

عنوان : ( بررسی اثر فرایند تصفیه غشایی بر پارامترهای اکسایشی روغن کانولا )

نویسندگان: راضیه نیازمند , رضا فرهوش , سیدمحمدعلی رضوی , سیدمحمود موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر، تمایل به جایگزینی فرایند غشایی با روش متداول تصفیه روغنها و چربیهای خوراکی افزایش یافته است. در تحقیق حاضر، اثر فرایند اولترافیلتراسیون بر اکسایش روغن و پایداری اکسایشی آن مورد بررسی قرار گرفت. اولترافیلتراسیون توسط غشاء صفحه ای PVDF با پیکربندی انتها بسته و دو MWCO متفاوت (116M) 50 و (M183) 100 کیلودالتون در دماها (25 تا 55 درجه سانتیگراد) و فشارهای (2 تا 5 بار) متفاوت انجام گرفت. پایش متغیرهای اولیه و ثانویه اکسایشی بیانگر دفع بیشتر ترکیبات پراکسیدی از غشاء M183 و دفع کارآمدتر ترکیبات مزدوج و کربونیل از غشاء M116 بود. افزایش دمای عملیاتی باعث کاهش عدد پراکسید تراوه و افزایش عدد کربونیل آن شد. نتایج همچنین بیانگر دفع کارامدتر ترکیبات قطبی کل طی اولترافیلتراسیون تا روش متداول تصفیه بود.

کلمات کلیدی

, اولترافیلتراسیون, پراکسید, ترکیبات قطبی, دیان کونژگه, عدد کربونیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048184,
author = {راضیه نیازمند and فرهوش, رضا and رضوی, سیدمحمدعلی and موسوی, سیدمحمود},
title = {بررسی اثر فرایند تصفیه غشایی بر پارامترهای اکسایشی روغن کانولا},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
volume = {10},
number = {40},
month = {December},
issn = {2008-8787},
pages = {81--91},
numpages = {10},
keywords = {اولترافیلتراسیون، پراکسید، ترکیبات قطبی، دیان کونژگه، عدد کربونیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر فرایند تصفیه غشایی بر پارامترهای اکسایشی روغن کانولا
%A راضیه نیازمند
%A فرهوش, رضا
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A موسوی, سیدمحمود
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2013

[Download]