پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2015-8) , صفحات (181-190)

عنوان : ( بررسی اثر مدت زمان نگهداری بر برخی پارامترهای کیفی (فیزیکی و مکانیکی) پرتقال رقم والنسیا )

نویسندگان: علی اکبر دادور , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییرات ظاهری و درونی در میوه ها طی مدت زمان نگهداری تحت تاثیر عوامل مختلف به وجود می آید که می توان با اندازه گیری پارامترهای کیفی(فیزیکی و مکانیکی)، برخی از این موارد را مطالعه نمود. بدین منظور در این تحقیق اثر مدت زمان نگهداری بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی پرتقال رقم والنسیا بررسی شد. آزمایش ها بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گردید. تجزیه تحلیل نتایج نشان داد اثر مدت زمان نگهداری بر تمامی پارامترهای فیزیکی پرتقال والنسیا معنی دار است. با افزایش زمان، چگالی حقیقی پرتقال افزایش یافته در حالی که دیگر پارامترهای فیزیکی مورد بحث کاهش یافتند. نسبت پوسته و محتوای رطوبتی میوه با افزایش اندازه پرتقال ها، افزایش و چگالی حقیقی میوه کاهش یافت. همچنین تاثیر مدت زمان نگهداری و اندازه میوه بر نیرو و تغییر شکل گسیختگی درسطح یک درصد معنی دار شد . میانگین نیروی گسیختگی برای 2 روز نگهداری در انبار 05/206 نیوتن، برای 32 روز نگهداری 64/139 نیوتن و برای 62 روز نگهداری 07/221 نیوتن بدست آمد. افزایش اندازه میوه افزایش مقادیر نیرو و تغییرشکل گسیختگی را نشان داد.

کلمات کلیدی

, پرتقال, خواص فیزیکی و مکانیکی, مدت زمان انبارمانی, بارگذاری استاتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048187,
author = {دادور, علی اکبر and خجسته پور, مهدی and صدرنیا, حسن},
title = {بررسی اثر مدت زمان نگهداری بر برخی پارامترهای کیفی (فیزیکی و مکانیکی) پرتقال رقم والنسیا},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2015},
volume = {11},
number = {2},
month = {August},
issn = {1735-4161},
pages = {181--190},
numpages = {9},
keywords = {پرتقال، خواص فیزیکی و مکانیکی، مدت زمان انبارمانی، بارگذاری استاتیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر مدت زمان نگهداری بر برخی پارامترهای کیفی (فیزیکی و مکانیکی) پرتقال رقم والنسیا
%A دادور, علی اکبر
%A خجسته پور, مهدی
%A صدرنیا, حسن
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2015

[Download]