علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (65), سال (2016-7) , صفحات (85-96)

عنوان : ( بهینه سازی محیط کشت حاوی شیره خرما جهت تولید لیپاز توسط آسپرژیلوس نایجر به روش پاسخ سطح )

نویسندگان: مهدیه قمری , فریده طباطبائی یزدی , ایران عالم زاده , منوچهر وثوقی , مهدی وریدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از میان آنزیم ها، لیپازها گروه مهمی با کاربردهای گسترده در صنایع مختلف را تشکیل می دهند. سویه های مختلف کپک A.niger جهت تولید لیپاز خارج سلولی به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته اند. جهت غربالگری بهترین سویه تولید کننده لیپاز از روش پلیت آگار روغن زیتون/رودامین B و همچنین ارزیابی مستقیم محلول آنزیمی استفاده شد. سپس بهترین سویه برای تولید لیپاز با استفاده از کشت غوطه وری در محیط حاوی شیره خرما مورد بررسی قرار گرفت. از روش RSM جهت بهینه سازی ترکیبات محیط کشت شامل منبع کربن،منبع پروتئین و محرک آنزیمی استفاده شد. بیشترین میزان لیپاز تولیدی در محیط کشت حاوی 2.74% شیره خرما، 1.06% ترکیب عصاره مخمر و پپتون و 2.06% روغن زیتون بدست آمد. بازده تولید لیپاز تولید شده توسط A.niger در محیط حاوی شیره خرما پس از بهینه سازی ترکیبات محیط کشت بر حسب واحد آنزیم تولیدی به ازای یک لیتر محیط کشت برابر با U 10200 می باشد. بازده تولید لیپاز توسط شیره خرما پس از بهینه سازی ترکیبات محیط کشت نیز برابر با 372.26 واحد به ازای هر گرم شیره خرمای مصرفی بود. بیشترین تولید آنزیم در 102 ساعت پس از کشت مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, لیپاز, A.niger , RSM , شیره خرما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048349,
author = {قمری, مهدیه and طباطبائی یزدی, فریده and ایران عالم زاده and منوچهر وثوقی and وریدی, مهدی},
title = {بهینه سازی محیط کشت حاوی شیره خرما جهت تولید لیپاز توسط آسپرژیلوس نایجر به روش پاسخ سطح},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {14},
number = {65},
month = {July},
issn = {2008-8787},
pages = {85--96},
numpages = {11},
keywords = {لیپاز، A.niger ، RSM ، شیره خرما},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی محیط کشت حاوی شیره خرما جهت تولید لیپاز توسط آسپرژیلوس نایجر به روش پاسخ سطح
%A قمری, مهدیه
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A ایران عالم زاده
%A منوچهر وثوقی
%A وریدی, مهدی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2016

[Download]