علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (52), سال (2016-7) , صفحات (161-171)

عنوان : ( مدل سازی خشک کردن لایه نازک خرمالو به دو روش هوای داغ و مادون قرمز )

نویسندگان: سیده فاطمه موسوی بایگی , عاطفه فرهمند , مسعود تقی زاده , امین ضیاءفروغی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشک کردن یکی از روش های نگهداری می باشد که حذف رطوبت از طریق انتقال همزمان حرارت و جرم صورت می گیرد. به دلیل بهره وری کم انرژی و مدت زمان طولانی خشک کردن با هوای داغ، استفاده از تکنیک های نوین خشک کردن نظیر مادون قرمز باید مورد مطالعه قرار گیرد. در این 60 و ، پژوهش اثر دما و روش خشک کردن بر پارامترهای سینتیکی برگه خرمالو به ضخامت 5 میلی متر بررسی شد. آزمون ها در سه سطح دمایی 50 70 درجه سانتی گراد و دو نوع خشک کن هوای داغ و مادون قرمز با 3 تکرار انجام شد. داده های آزمایشی مربوط به رفتار خشک شدن نمونه ها بر اساس 9 مدل ارائه شده در منابع به منظور ارزیابی سینتیک خشک کردن برگه های خرمالو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. کیفیت برازش مدل های R ) پیشنهاد شده بر اساس پارامترهای ضریب تبیین 2 χ ) کای مربع ،(RMSE) )، مجذور میانگین مربعات خطا 2 (SSE) ) و مجموع مربعات خطا ارزیابی گردید. طبق نتایج به دست آمده بهترین مدل جهت برازش داده های خشک کردن هوای داغ در هر سه سطح دمایی، مدل ونگ و سینگ بود. برای داده های مربوط به خشک کردن توسط مادون قرمز در دو سطح دمایی 50 و 60 درجه سانتی گراد ، مدل لگاریتمی و در دمای 70 درجه سانتی گراد ، مدل دوجمله ای برازش مناسبی را نشان دادند. این مدل ها دارای بالاترین ضریب تبیین و کمترین مجذور میانگین مربعات خطا، کای مربع و مجموع مربعات خطا، نسبت به سایر مدل ها بودند.

کلمات کلیدی

, خرمالو, سینتیک خشک کردن, مادون قرمز, هوای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048541,
author = {موسوی بایگی, سیده فاطمه and فرهمند, عاطفه and تقی زاده, مسعود and ضیاءفروغی, امین},
title = {مدل سازی خشک کردن لایه نازک خرمالو به دو روش هوای داغ و مادون قرمز},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {52},
month = {July},
issn = {2008-8787},
pages = {161--171},
numpages = {10},
keywords = {خرمالو، سینتیک خشک کردن، مادون قرمز، هوای داغ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی خشک کردن لایه نازک خرمالو به دو روش هوای داغ و مادون قرمز
%A موسوی بایگی, سیده فاطمه
%A فرهمند, عاطفه
%A تقی زاده, مسعود
%A ضیاءفروغی, امین
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2016

[Download]