پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2015-7) , صفحات (116-128)

عنوان : ( مطالعه خواص ویسکوالاستیک و حرارتی صمغ دانه قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum) )

نویسندگان: محمدعلی حصاری نژاد , سیدمحمدعلی رضوی , آرش کوچکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، خواص رئولوژیکی دینامیک، ساختاری و حرارتی صمغ دانه قدومه شیرازی به عنوان تابعی از دما (C°85 و 5) و غلظت (5/1، 2، 5/2 و 3 %w/v) مورد بررسی قرار گرفت. اثر سرعت های حرارت دهی بر رئولوژی صمغ دانه قدومه شیرازی در تنش های دینامیکی با دامنه نوسان کم مطالعه شد. با توجه به نتایج بدست آمده در آزمون کرنش متغیر، ناحیه ویسکوالاستیک خطی تا کرنش های بیش از 1% ادامه داشت و جزء الاستیک همواره بزرگتر از جزء ویسکوز بود. آزمون فرکانس متغیر نشان داد این صمغ جزء ژل های ضعیف بوده و مدول الاستیک (G’) در تمام دامنه فرکانس و غلظت ها و دماهای مورد بررسی، همواره بزرگتر از مدول ویسکوز (G”) و تا حدی وابسته به فرکانس بود و با افزایش غلظت، افزایش می یافت. مدول کمپلکس (*η) رابطه خطی با فرکانس دارد. همچنین در این تحقیق تأثیر دما بر تشکیل ژل صمغ طی فرایندهای گرم کردن (C°85-5) و سردکردن (C°5-85) بررسی شد و مشخص شد که قدرت محلول های صمغ دانه قدومه شیرازی طی مرحله سرد کردن بیشتر از مرحله گرم کردن می باشد. صمغ دانه قدومه شیرازی در غلظت های بالاتر از 5/2% قادر به تشکیل ژل بود و به عنوان یک ژل برگشت ناپذیر حرارتی مشاهده شد. دمای تشکیل ژل با افزایش غلظت افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, رئولوژی دینامیک, ژل, صمغ دانه قدومه شیرازی, ویسکوالاستیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048705,
author = {حصاری نژاد, محمدعلی and رضوی, سیدمحمدعلی and کوچکی, آرش},
title = {مطالعه خواص ویسکوالاستیک و حرارتی صمغ دانه قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum)},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2015},
volume = {11},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-4161},
pages = {116--128},
numpages = {12},
keywords = {رئولوژی دینامیک، ژل، صمغ دانه قدومه شیرازی، ویسکوالاستیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه خواص ویسکوالاستیک و حرارتی صمغ دانه قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum)
%A حصاری نژاد, محمدعلی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A کوچکی, آرش
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2015

[Download]