طلوع بهداشت, دوره (59), شماره (5), سال (2016-12) , صفحات (180-191)

عنوان : ( ارزیابی خصوصیات عملکردی و حسی خامه مخلوط گیاهی و لبنی )

نویسندگان: جلال صادقی زاده یزدی , مصطفی مظاهری طهرانی , محمدباقر حبیبی نجفی , سیدمحمدعلی رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: امولسیون های روغن در آب به دلیل ویژگی های فیزیکی خود توجه چشمگیری را در صنایع غذایی به خود معطوف کرده اند. اما وجود میزان قابل ملاحظه ای از کلسترول در برخی از آنها نظیر خامه، یک عامل خطرزا در شیوع بیماری های قلبی عروقی بوده و در اثر اکسیداسیون کلسترول در طی فرایند یا نگهداری مواد غذایی، ترکیباتی ایجاد می شوند که بعنوان عوامل سرطانزا، سیتوتوکسیک، موتاژنیک و آتروژنیک شناخته شده اند. هدف از این تحقیق، تولید خامه مخلوط با کلسترول و قیمت کمتر و ارزش تغذیه ای بیشتر نسبت به خامه لبنی است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه تجربی بود که در آن سه فرمولاسیون مختلف از خامه مخلوط(A,B,C) با استفاده از شیر سویا، شیر گاو، امولسیفایر محلول در آب، زانتان، کلرید کلسیم، خامه سبک لبنی، روغن آفتابگردان و امولسیفایر سیتروم تهیه شد. از همبستگی پیرسون جهت ارزیابی رابطه میان اورران و آب انداختگی با میزان چربی و پروتئین استفاده شد. ارزیابی حسی نمونه های خامه مخلوط با استفاده از مقیاس 9 نقطه ای هدونیک انجام شد. با توجه به اینکه متغیرهای پاسخ رتبه ای بودند از آزمون ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شد. برای مقایسه دو به دو گروه ها از آزمون اختصاصی مقایسه های چندگانه دان استفاده شد. همچنین برای مقایسه ویژگی های کمی از آمار توصیفی بصورت میانگین و انحراف معیار استفاده و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار R 2.3 انجام گرفت. یافته ها: با استفاده از نرم افزار minitab.16 ضریب همبستگی پیرسون میان چربی و اورران(افزایش حجم) برابر 45% وp-value =0/03 و میان اورران و آب انداختگی برابر 87%- و p-value=0/0001 بدست آمد. بیشترین امتیاز طعم، رنگ، حالت خامه ای و پذیرش کلی، به ترتیب برای فرمولاسیون های C<B<A و بیشترین امتیاز بافت برای فرمولاسیون C>A>B بدست آمد (p<0/05). نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده از شیر سویای تهیه شده از آرد کامل سویا گرچه تا حدودی طعم و آب انداختگی خامه مخلوط را تحت تأثیر قرار می دهد ولی ضمن افزایش خواص تغذیه ای، می تواند در کنار سایر اجزای فرمولاسیون، بافت مناسبی را ایجاد کند.

کلمات کلیدی

, خامه مخلوط, خصوصیات عملکردی, ارزیابی حسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048730,
author = {صادقی زاده یزدی, جلال and مظاهری طهرانی, مصطفی and حبیبی نجفی, محمدباقر and رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {ارزیابی خصوصیات عملکردی و حسی خامه مخلوط گیاهی و لبنی},
journal = {طلوع بهداشت},
year = {2016},
volume = {59},
number = {5},
month = {December},
issn = {1728-5127},
pages = {180--191},
numpages = {11},
keywords = {خامه مخلوط، خصوصیات عملکردی، ارزیابی حسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی خصوصیات عملکردی و حسی خامه مخلوط گیاهی و لبنی
%A صادقی زاده یزدی, جلال
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J طلوع بهداشت
%@ 1728-5127
%D 2016

[Download]