علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (54), سال (2016-8) , صفحات (35-50)

عنوان : ( جداسازی و شناسایی مخمر تریکوسپورون آساهی تولید کننده آنزیم لیپاز از کیمچی و بهینه سازی پارامترهای موثر بر تخمیر و تولید لیپاز )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , سمیرا مرادی , بهروز علی زاده بهبهانی , علیرضا وسیعی , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیمچی نوعی پیش‌غذا و مکمل گیاهی تخمیرشدهوبر حسب ماده‌ی اولیه، روش فراوری و محل جغرافیایی به بیش از 161 نوع تقسیم بندی می شود. در این پژوهش بعد از تولید کیمچی و انجام عمل تخمیر جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم های از طریق روش مولکولی انجام شد. عامل تخمیرسویه تولید کننده آنزیم لیپاز، تریکوسپورون آساهی از نمونه کیمچی جداسازی شد(U/ml3±01/19). جهت افزایش تولید آنزیم لیپاز ترکیبات موثر بر رشد و عوامل کشت در تخمیر غوطه وری در ارلن مایر با استفاده از نرم افزارDesign Expert بهینه سازی شد. برای غربال سازی فاکتور ها از طرحPB استفاده شده که تخمیر در شرایط دمای 30 به مدت 48 ساعت و pH اولیه 1/.6 برای انتخاب متغیرهای موثرتر بر تولید آنزیم لیپاز انجام پذیرفت. با توجه به نتایج بدست آمدهعصاره سیاه دانه، روغن زیتون،منیزیم کلرید و عصاره مخمر به ترتیب موثرترین متغیرها بودند. متغیرهای اندازه ذرات و پپتون تاثیر منفی داشتند.که متغیر ها با تاثیر بیشتر انتخاب شده و بهینه سازی انجام گردید.در نهایت در شرایط یهینه با استفاده از محیط کشت حاوی 15%عصاره سیاه دانه ،g/l 10عصاره مخمر، g/l 5/22 روغن زیتون و mM/l25منیزیم کلرید در شرایط سرعت چرخش 150 فعالیت آنزیمی U/ml 5/0±35 بدست آمد همچنین فعالیت آنزیم بعد از حالت بهینه 84/1 برابر حالت قبل از بهینه سازی است. مقدار پارامترهای کینتیکی و لیپاز خام به ترتیب برابر باmM/min 367/0 و mM 53/0از طریق نمودار میکائیلیس- منتن محاسبه شد که نشانگر ویژه گزینی بالای این سویه نسبت به سویه های دیگر تولید کننده آنزیم لیپاز است.

کلمات کلیدی

, کیمچی, فعالیت آنزیم, تریکوسپورون آساهی, بهینه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049058,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and سمیرا مرادی and علی زاده بهبهانی, بهروز and وسیعی, علیرضا and مرتضوی, سید علی},
title = {جداسازی و شناسایی مخمر تریکوسپورون آساهی تولید کننده آنزیم لیپاز از کیمچی و بهینه سازی پارامترهای موثر بر تخمیر و تولید لیپاز},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {54},
month = {August},
issn = {2008-8787},
pages = {35--50},
numpages = {15},
keywords = {کیمچی، فعالیت آنزیم،تریکوسپورون آساهی، بهینه سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی و شناسایی مخمر تریکوسپورون آساهی تولید کننده آنزیم لیپاز از کیمچی و بهینه سازی پارامترهای موثر بر تخمیر و تولید لیپاز
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A سمیرا مرادی
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A وسیعی, علیرضا
%A مرتضوی, سید علی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2016

[Download]