علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (55), سال (2016-9) , صفحات (55-67)

عنوان : ( کارایی روش سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج عصاره اتانولی میوه سپستان و بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره علیه تعدادی از میکروارگانیسم های پاتوژن )

نویسندگان: مطهره پیرنیا , محمدرضا عدالتیان دوم , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با ظهور بیماری های عفونی و گسترش سویه های مقاوم به برخی آنتی بیوتیک ها، استفاده از ترکیبات ضدمیکروبی با منشا گیاهی در این زمینه ضرورت می یابد. در این پژوهش عصاره اتانولی میوه سپستان برای ارزیابی اثر ضدمیکروبی علیه میکروارگانیسم هایی نظیرStaphylococcus aureus ،Bacillus cereus،Escherichiacoli،Salmonella typhi ،Aspergillusniger وCandida albicans استفاده شد. هم چنین عصاره گیری با کمک فراصوت تحت تاثیر سه پارامتر مستقل زمان (40- 5 دقیقه)، دما (50-20 درجه سانتی گراد) و شدت صوت (100-20 درصد) انجام گرفت. از متدلوژی رویه سطح پاسخ جهت یافتن حالت بهینه اثر متقابل فاکتورها و برآورد بهترین شرایط فرایند با کمترین میزان آزمون استفاده گردید. اثر ضدمیکروبی با روش هایی چون انتشار دیسک در آگار، کشت آمیخته و تعیین حداقل غلظت مهار کننده و کشنده تعیین شد. نتایج نشان داد که در زمان استخراج 8/39 دقیقه، دما 2/42 درجه سانتی گراد و شدت صوت 46/94 درصد بیشترین میزان درصد استحصال عصاره اتانولی معادل 5/8 درصد بدست آمد. در تمامی روش های مذکور، اثر بازدارندگی عصاره اتانولی بهینه علیه دو سویه باکتریاییBacillus cereus و Staphylococcus aureus و سویه قارچی Candida albicans قابل ملاحظه بود (05/0p≤).

کلمات کلیدی

, میوه سپستان, عصاره اتانولی, اثر ضدمیکروبی, روش سطح پاسخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049355,
author = {پیرنیا, مطهره and عدالتیان دوم, محمدرضا and طباطبائی یزدی, فریده and شهیدی, فخری},
title = {کارایی روش سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج عصاره اتانولی میوه سپستان و بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره علیه تعدادی از میکروارگانیسم های پاتوژن},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {55},
month = {September},
issn = {2008-8787},
pages = {55--67},
numpages = {12},
keywords = {میوه سپستان، عصاره اتانولی، اثر ضدمیکروبی، روش سطح پاسخ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کارایی روش سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج عصاره اتانولی میوه سپستان و بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره علیه تعدادی از میکروارگانیسم های پاتوژن
%A پیرنیا, مطهره
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A شهیدی, فخری
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2016

[Download]