پژوهش های صنایع غذایی, دوره (26), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (49-60)

عنوان : ( بررسی کارایی تیمارهای گاز ازن، پوشش کیتوزان و دما در طول نگهداری خرما و بهینه‌یابی شرایط نگهداری به روش سطح پاسخ )

نویسندگان: حمید سرحدی , محمدحسین حدادخداپرست , ناصر صداقت , محبت محبی , الناز میلانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه به منظور ارزیابی ماندگاری خرما و کاهش بار میکروبی آن، از تیمار گاز ازن و پوشش کیتوزان در دماهای مختلف در طول فرایند نگهداری خرما استفاده گردید. به همین منظور در قالب طرح سطح پاسخ خرماهای مورد آزمون در سه سطح (0، 5/2 و 5 ppm) و به مدت 1 ساعت ازن زنی شدند. سپس توسط پوشش کیتوزان نیز در سه سطح ( 0، 1 و 2 %) پوشش‌دهی گردیدند و پس از بسته بندی به روش تجاری موجود در بازار، تا پایان آزمایشات در سه دمای 5، 15 و 25 درجه سلسیوس نگهداری شدند. نتایج رشد کپک و مخمرها، کلیفرم‌ها و شمارش کلی باکتری‌ها نشان داد که تعداد آن‌ها با افزایش غلظت گاز ازن و درصد کیتوزان مصرفی رابطه معکوس داشته و با دما و نیز طول مدت نگهداری رابطه مستقیم دارد. با توجه به مسائل اقتصادی، تمایل به استفاده از غلظت‌های کمتر گاز ازن و پوشش کیتوزان و همچنین نگهداری خرما در دماهای اتاق در زمان طولانی، وجود دارد و بر همین اساس داده‎ها بهینه‌یابی گردید و مقادیر ازن، کیتوزان، دما و زمان به ترتیب ppm 01/2، 84/0%، 04/22 درجه سلسیوس و 99/39 روز پیشنهاد گردید.

کلمات کلیدی

, خرما, ازن, کیتوزان, ماندگاری, سطح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049409,
author = {سرحدی, حمید and حدادخداپرست, محمدحسین and صداقت, ناصر and محبی, محبت and الناز میلانی},
title = {بررسی کارایی تیمارهای گاز ازن، پوشش کیتوزان و دما در طول نگهداری خرما و بهینه‌یابی شرایط نگهداری به روش سطح پاسخ},
journal = {پژوهش های صنایع غذایی},
year = {2016},
volume = {26},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-515X},
pages = {49--60},
numpages = {11},
keywords = {خرما، ازن، کیتوزان، ماندگاری، سطح پاسخ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارایی تیمارهای گاز ازن، پوشش کیتوزان و دما در طول نگهداری خرما و بهینه‌یابی شرایط نگهداری به روش سطح پاسخ
%A سرحدی, حمید
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A صداقت, ناصر
%A محبی, محبت
%A الناز میلانی
%J پژوهش های صنایع غذایی
%@ 2008-515X
%D 2016

[Download]