اولین همایش روش های افزایش ماندگاری فراورده های غذایی بدون مواد افزودنی , 2015-03-03

عنوان : ( شناسایی فلور لاکتیکی کیمچی، به عنوان غذایی فراسودمند، با استفاده از روش توالییابی ژن 16S rRNA )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , علیرضا وسیعی , سید علی مرتضوی , بهروز علی زاده بهبهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش بر مبنای شناسایی فلور لاکتیکی کیمچی ترلید شده د ایران انجام پذیرفته است که میتراند ویژگیهای سلامتیزا د فرد مصرف کننده ایجاد نماید. جدایههایی که با انجام آزمایشهای اولیه به نظر می سید جزء باکتریهای اسید لاکتیک باشند، انتخاب شده و ژن ناحیه 16SrRNA آنها به کمک پرایمرهای عمرمی و با تکنیک PCR تکثیر داده شد. تنرع باکتریهای اسید لاکتیوک کیمچوی 3%(، لرکرنرسوتر سویترمرم / 1%(، انتروکرکرس فکالیس ) 25 / 9%(، انتروکرکرس فاسیرم ) 60 / 17 %(، لاکترباسیلرس فرمنترم ) 17 / به این صر ت میباشد: لاکترباسیلرس پلانتا وم ) 71 51 %(. این فراو دهی تخمیری دا ای تنرّع فراوانی د فلر میکروبوی خورد / 8%( و ویسلا سیبا یا ) 16 / 3%(، پدیرکرکرس پنترزاسئرس ) 53 / %5/33 (، لرکرنرستر مزنترومیدوس ) 25 ( میباشد که از میکروفلر طبیعی مرجرد د مراد خام مر د استفاده نشأت میگیرد. باکتریهای اسید لاکتیک میترانند با ترلید اسیدها و آنزیمهای مختلو نشوش میموی ا د ایجواد طعم و بافت مطلرب ایفا نمایند. ترالییابی 16S rRNA نسبت به وشهای مبتنی بر کشت بسیا سریعتر و قابل اعتمادتر میباشد

کلمات کلیدی

, کیمچی, باکتری اسید لاکتیک, 16S rRNA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049780,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and وسیعی, علیرضا and مرتضوی, سید علی and علی زاده بهبهانی, بهروز},
title = {شناسایی فلور لاکتیکی کیمچی، به عنوان غذایی فراسودمند، با استفاده از روش توالییابی ژن 16S rRNA},
booktitle = {اولین همایش روش های افزایش ماندگاری فراورده های غذایی بدون مواد افزودنی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کیمچی، باکتری اسید لاکتیک، 16S rRNA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی فلور لاکتیکی کیمچی، به عنوان غذایی فراسودمند، با استفاده از روش توالییابی ژن 16S rRNA
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A وسیعی, علیرضا
%A مرتضوی, سید علی
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%J اولین همایش روش های افزایش ماندگاری فراورده های غذایی بدون مواد افزودنی
%D 2015

[Download]