توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , 2015-09-16

عنوان : ( اثر عمل اوری میوه درخت بلوط با هیدروکسید سدیم بر ترکیبات شیمیایی و اسیدهای امینه ان )

نویسندگان: فاروق کارگر , حسن کرمانشاهی , علی جوادمنش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میوه بلوط از درخت و درختچه بلوط ) کوئرکوس برانتی واریته پرسیکا(که بطور خودرو در مناطق شمال، شمال غرب و غرب کشور رشد میکند به دست می آید. با توجه به مقدار زیاد این میوه در کشور و پتانسیل خوراکی آن، میتواند منبع مهمی در خوراک دام و طیور باشد. در مطالعه حاضر اثر فرآوری میوه درخت بلوط با استفاده از محلول 5 درصد از هیدروکسید سدیم با خلوص 89 درصد بر میزان پروتئین خام، چربی خام، فیبر خام، NDF ، ADF ، ماده خشک، خاکستر، ماده ضد تغذیه ای )تانن( و مواد معدنی ضروری مورد بررسی قرار گرفته است. 0 درصد( داشت. میزان کلسیم و فسفر و / 9 به 98 / فرآوری با هیدروکسید سدیم تاثیر زیادی بر میزان تانن )از 98 1/ 0 به 35 / 0 درصد کاهش داد و سدیم را از 2 / 0 و 58 /42 ،0/ 4 به 12 / 3 و 13 /11 ،4/ منیزیم را به ترتیب از 8 ،0/ درصد افزایش داد. میزان اسیدهای آمینه ضروری از جمله متیونین، لیزین، آرژنین و ترئونین به ترتیب از 013 0 تغییر یافت. همچنین فرآوری باعث افزایش میزان / 0 و 228 /238 ،0/295 ،0/ 0 به 081 / 0/018 و 185 ،0/122 پروتئین خام و چربی خام میوه بلوط شد. کاهش مقدار چشمگیر تانن که یک ماده ضد تغذیه ای مهم در خوراک دام و طیور می باشد میتواند به دلیل بهبود قابلیت استفاده از بلوط در تغذیه دام و طیور حائز اهمیت باشد.

کلمات کلیدی

, عمل آوری, میوه بلوط, هیدروکسید سدیم, ترکیبات شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052403,
author = {کارگر, فاروق and کرمانشاهی, حسن and جوادمنش, علی},
title = {اثر عمل اوری میوه درخت بلوط با هیدروکسید سدیم بر ترکیبات شیمیایی و اسیدهای امینه ان},
booktitle = {توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {عمل آوری، میوه بلوط، هیدروکسید سدیم، ترکیبات شیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر عمل اوری میوه درخت بلوط با هیدروکسید سدیم بر ترکیبات شیمیایی و اسیدهای امینه ان
%A کارگر, فاروق
%A کرمانشاهی, حسن
%A جوادمنش, علی
%J توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
%D 2015

[Download]