علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (56), سال (2016-10) , صفحات (57-68)

عنوان : ( بررسی اثر شدت و زمان فراصوت بر فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز تولید شده توسط کپک آسپرژیلوس اوریزه PTCC 5164 در بستره های کشت جامد با درصد ترکیب مختلف سوبستراهای گندم و جو )

نویسندگان: هانیه بیات , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این بررسی برای تعیین اثر زمان و شدت صوت دهی بر فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز، کپک آسپرژیلوس اوریزه PTCC 5164 به عنوان مولد آنزیم در بستره های کشت جامد بکار گرفته شد. سوبسترای استفاده شده ترکیبی از گندم و جو (0:100، 50:50، 100:0) تحت تیمار اولتراسوند با شدت 35، 5/67 و100% در زمان های 5، 10 و 15 دقیقه قرار گرفتند. آنالیز نتایج با نرم افزار Design Expert 6.0.2 نشان داد ، اثر اولتراسوند بر آنزیم تولید شده در بستره های کشت ، متفاوت است. آلفا آمیلاز تولید شده در بستره کشت جامد جو مقاومت بیشتری نسبت به گندم در خلال صوت دهی نشان داد. همچنین با افزایش زمان و شدت صوت دهی، آثار منفی کاویتاسیون مشهود تر شده و فعالیت آنزیم کاهش نشان داد. کاهش فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز تولید شده بستگی به مدت زمان و شدت صوت دهی و همچنین ترکیب بستره کشت جامد داشت. اولتراسوند احتمالا با تغییر *π→0π و تغییر در ساختار دوم آنزیم بخصوص ساختار ورقه ای بتا بر روی فعالیت آنزیم اثر مهار کنندگی دارد. همچنین ساختار سوم پروتئینی آنزیم تحت تاثیر تیمار اولتراسوند تغییر پیدا میکند.

کلمات کلیدی

, فراصوت, آنزیم آلفا آمیلاز, آسپرژیلوس اوریزه, فعالیت آنزیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052406,
author = {بیات, هانیه and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی},
title = {بررسی اثر شدت و زمان فراصوت بر فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز تولید شده توسط کپک آسپرژیلوس اوریزه PTCC 5164 در بستره های کشت جامد با درصد ترکیب مختلف سوبستراهای گندم و جو},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {56},
month = {October},
issn = {2008-8787},
pages = {57--68},
numpages = {11},
keywords = {فراصوت، آنزیم آلفا آمیلاز، آسپرژیلوس اوریزه، فعالیت آنزیمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر شدت و زمان فراصوت بر فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز تولید شده توسط کپک آسپرژیلوس اوریزه PTCC 5164 در بستره های کشت جامد با درصد ترکیب مختلف سوبستراهای گندم و جو
%A بیات, هانیه
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2016

[Download]