پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (4), سال (2015-11) , صفحات (361-371)

عنوان : ( مدل سازی جرم و حجم لیمو ترش و بررسی روابط بین خصوصیات فیزیکی با استفاده از روش تحلیل مولفه اصلی (PCA) )

نویسندگان: مسعود تقی زاده , امیر جاجرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل سازی ریاضی به منظور تخمین جرم لیموترش با استفاده از خصوصیات هندسی (ایعاد، حجم) و سطح تصویری صورت پذیرفت. مدل ها به صورت تک و چند پارامتری ایجاد شدند. همچنین خصوصیات فیزیکی لیموترش شامل ایعاد هندسی، جرم، حجم، دانسیته میوه و توده، ضریب اصطکاک و سطح تصویری میوه اندازه گیری شدند. سطح تصویری لیموترش با استفاده از تکنیک پردازش تصویر و در 3 بعد محاسبه گردید. در میان مدل های ساخته شده، مدلی بر مبنای3 بعد میوه، حجم محاسبه شده با استفاده از فرمول محاسبه حجم کره دوکی شکل و سطح سوم تصویری لیموترش با ضریب تبیین 909/.، 958/.، 942/. و خطای استاندارد تخمین 52/1، 19/1، 14/1 به ترتیب به عنوان مدلهایی مناسب جهت پیشگویی جرم لیموترش و مدلی بر مبنای 3 بعد میوه و سطح تصویری سوم لیمو ترش با ضریب تبیین 951/0 و 942/0 و خطای استاندارد 32/1 و 41/1 به ترتیب به عنوان مدلهای مناسب جهت تخمین حجم لیموترش پیشنهاد گردید. به منظور بررسی خصوصیات فیزیکی لیموترش و روابط بین آنها از روش تحلیل مولفه اصلی استفاده گردید. نتایج نشان دهنده وجود رابطه نزدیک میان سطوح اصطکاکی با یکدیگر و پارامتر های رنگی لیموترش می باشد.

کلمات کلیدی

, لیمو ترش, خصوصیات فیزیکی, پردازش تصویر, مدل سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052655,
author = {تقی زاده, مسعود and جاجرمی, امیر},
title = {مدل سازی جرم و حجم لیمو ترش و بررسی روابط بین خصوصیات فیزیکی با استفاده از روش تحلیل مولفه اصلی (PCA)},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2015},
volume = {11},
number = {4},
month = {November},
issn = {۱۷۳۵-۴۱۶۱},
pages = {361--371},
numpages = {10},
keywords = {لیمو ترش، خصوصیات فیزیکی، پردازش تصویر، مدل سازی ریاضی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی جرم و حجم لیمو ترش و بررسی روابط بین خصوصیات فیزیکی با استفاده از روش تحلیل مولفه اصلی (PCA)
%A تقی زاده, مسعود
%A جاجرمی, امیر
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ ۱۷۳۵-۴۱۶۱
%D 2015

[Download]