سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , 2015-09-09

عنوان : ( بررسی اثر پوشش امولسیونی صمغ قدومه شهری- اسید اولئیک بر کینتیک انتقال جرم و بافت سیب آبگیری شده به روش اسمز )

نویسندگان: مریم محمد خانی عباس آبادی , آرش کوچکی , محبت محبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از تیمارهایی مانند آبگیری اسمزی به منظور تولید میوه های خشک با کیفیت مناسب باعث کاهش مصرف انرژی و افزایش کیفیت ماده غذایی می شود. استفاده از پوشش مناسب قبل از آبگیری می تواند از نفوذ محلول اسمزی اضافی بدون تاثیر بر میزان حذف آب جلوگیری کند. امولسیون صمغ دانه قدومه شهری-اسید اولئیک با افزودن اسید اولئیک در غلظت های مختلف صفر، 3 2و درصد )حجمی/ حجمی به ( محلول حاوی غلظت های صفر، 1و 5/0درصد )وزنی/ حجمی( صمغ قدومه شهری تهیه . شد سپس پارامترهای انتقال جرم در بازه های زمانی مورد نظر ) ، 180 ،120 90 ، 60 ، 45 ، 30، 15دقیقه( ارزیابی .شد سیب حاوی پوشش امولسیونی 5/0درصد صمغ دارای پائین ترین مقدار SGبود؛ در حالی که بیشترین WLدر غلظت صمغ 1درصد و اسید اولئیک 3درصد مشاهده ش .د هدف از این تحقیق ارزیابی بهترین شرایط برای کاهش SGو افزایش WLطی آبگیری اسمزی سیب پوشش داده شده می باشد

کلمات کلیدی

, پوشش امولسیونی, صمغ دانه قدومه شهری, آبگیری اسمزی, انتقال جرم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052676,
author = {محمد خانی عباس آبادی, مریم and کوچکی, آرش and محبی, محبت},
title = {بررسی اثر پوشش امولسیونی صمغ قدومه شهری- اسید اولئیک بر کینتیک انتقال جرم و بافت سیب آبگیری شده به روش اسمز},
booktitle = {سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {پوشش امولسیونی، صمغ دانه قدومه شهری، آبگیری اسمزی، انتقال جرم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر پوشش امولسیونی صمغ قدومه شهری- اسید اولئیک بر کینتیک انتقال جرم و بافت سیب آبگیری شده به روش اسمز
%A محمد خانی عباس آبادی, مریم
%A کوچکی, آرش
%A محبی, محبت
%J سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی
%D 2015

[Download]