سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , 2015-09-09

عنوان : ( استخراج ترکیبات فنلی پوست انار با کمک فراصوت و تا ثیر آن بر میزان ترکیبات فنلی کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی )

نویسندگان: فاطمه حامدی شهرکی , محبت محبی , فخری شهیدی , الهام آذرپژوه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع و اهداف انار یکی از منابع سرشار ترکیبات فنلی می باشد که پوست این میوه ظرفیت آنتی اکسیدانی قابل توجهی نسبت به سایر بخش های آن دارد و ظرفیت آنتی اکسیدانی بالای پوست انار به ترکیبات فنلی بالای آن مربوط می شود. هدف از این پژوهش تاثیر زمان فراصوت دهی بر بازده استخراج، میزان ترکیبات فنلی کل و قدرت مهار رادیکال های آزاد DPPHپوست انار با استفاده از حلال های آب، اتانول %70و استون %70می باشد. . 2روش تحقیق از سه حلال آب، اتانول %70و استون %70برای استخراج ترکیبات فنلی پوست انار استفاده شد. نمونه ها درحمام فراصوت طی مدت زمان های مختلف ، 30 10و 50دقیقه در معرض امواج فراصوت قرار گرفتند. میزان ترکیبات فنلی کل با روش فولین سیوکالیتو و قدرت مهار رادیکال های آزاد DPPHمورد ارزیابی قرار گرفت. . 3نتایج مقاله افزایش مدت زمان فراصوت دهی باعث افزایش استخراج ترکیبات فنلی می شود. . 4نتیجهگیری کلی نوع حلال مصرفی و همچنین زمان فراصوت دهی بر میزان استخراج ترکیبات فنلی کل موثر می باشد

کلمات کلیدی

, استخراج, ترکیبات فنلی , فراصوت , پوست انار , ظرفیت آنتی اکسیدانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052678,
author = {حامدی شهرکی, فاطمه and محبی, محبت and شهیدی, فخری and الهام آذرپژوه},
title = {استخراج ترکیبات فنلی پوست انار با کمک فراصوت و تا ثیر آن بر میزان ترکیبات فنلی کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی},
booktitle = {سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {استخراج، ترکیبات فنلی ، فراصوت ، پوست انار ، ظرفیت آنتی اکسیدانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استخراج ترکیبات فنلی پوست انار با کمک فراصوت و تا ثیر آن بر میزان ترکیبات فنلی کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی
%A حامدی شهرکی, فاطمه
%A محبی, محبت
%A شهیدی, فخری
%A الهام آذرپژوه
%J سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی
%D 2015

[Download]