نوآوری در علوم و فناوری غذایی, دوره (6), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (19-30)

عنوان : ( بررسی تاثیرات سینرژیستی اسانسهای آویشن (Ziziphora tenuir)، نعناع (Mentha spp) و کاکوتی (Ziziphora tenuir) در جلوگیری از رشد اشرشیاکلی O157:H7 در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) )

نویسندگان: سحر نایبندی اتشی , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , آرش کوچکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثر ضد میکروبی اسانس گیاهان تیره نعناع (آویشن، نعناع و کاکوتی) بر جلوگیری از رشد باکتری پاتوژن ( 0 ،0/1 ،0/2% v/v) در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 3 سطح غلظت از هر اسانس (coli O157:H7 انتخاب گردید. بقاء و یا کاهش جمعیت باکتری مذکور در 20 نمونه (در 3 تکرار) تهیه شده از محیط کشت اختصاصی ائوزین متیلن بلو با اندازه گیری میزان رشد پس از گذشت 24 ساعت و 14 روز با استفاده از طرح رویه پاسخ بررسی شد. نتایج نشان دهنده کاهش (EMB) ،%0/15(v/v) جمعیت باکتری اشرشیاکلی بوده و بهینه محیط کشت برای کاهش یا کینتیک مرگ باکتری پاتوژن با غلظت اسانس آویشن %0/15 میزان تلقیح بدست آمده است، که در این شرایط بیشترین میزان کاهش جمعیت 0 عدد لگاریتمی می باشد. / 3 عدد لگاریتمی، در 14 روز 51 / اشرشیاکلی در 24 ساعت

کلمات کلیدی

, اثرات ضد میکروبی, Escherichia coli O157:H7, گیاهان تیره نعناع (آویشن, نعناع و کاکوتی).
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052834,
author = {سحر نایبندی اتشی and مرتضوی, سید علی and طباطبائی یزدی, فریده and کوچکی, آرش},
title = {بررسی تاثیرات سینرژیستی اسانسهای آویشن (Ziziphora tenuir)، نعناع (Mentha spp) و کاکوتی (Ziziphora tenuir) در جلوگیری از رشد اشرشیاکلی O157:H7 در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)},
journal = {نوآوری در علوم و فناوری غذایی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {4},
month = {March},
issn = {2423-4966},
pages = {19--30},
numpages = {11},
keywords = {اثرات ضد میکروبی، Escherichia coli O157:H7، گیاهان تیره نعناع (آویشن، نعناع و کاکوتی).},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیرات سینرژیستی اسانسهای آویشن (Ziziphora tenuir)، نعناع (Mentha spp) و کاکوتی (Ziziphora tenuir) در جلوگیری از رشد اشرشیاکلی O157:H7 در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)
%A سحر نایبندی اتشی
%A مرتضوی, سید علی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A کوچکی, آرش
%J نوآوری در علوم و فناوری غذایی
%@ 2423-4966
%D 2015

[Download]