علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (57), سال (2016-10) , صفحات (159-167)

عنوان : ( بهینه سازی پارامترهای فیزیکی در میزان تولید آنزیم لیپاز توسط آسپرژیلوس نایجر PTCC5010 در محیط حاوی شیره خرما و بررسی خصوصیات آن )

نویسندگان: مهدیه قمری , فریده طباطبائی یزدی , ایران عالم زاده , منوچهر وثوقی , مهدی وریدی , هانیه صفری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لیپازهای میکروبی یکی از پرکاربردترین آنزیم ها در صنایع گوناگون می باشند و لیپاز حاصل از کپک آسپرژیلوس نایجر به دلیل غیر سمی بودن محصولات آن در صنایع غذایی و دارویی از اهمیت زیادی برخوردار است. تولید آنزیم تحت تاثیر شرایط مختلف محیطی متغییر است، لذا در این تحقیق دو پارامتر میزان pH و سرعت همزدن در تولید لیپاز توسط آسپرژیلوس نایجر به روش پاسخ عکس العمل سطح (RSM) مورد بررسی قرار گرفت. pH معادل 5/7 و سرعت همزدن rpm190 بهترین نتیجه را در تولید لیپاز به صورت کشت غوطه وری در محیط حاوی شیره خرما، نشان دادند. سپس میزان فعالیت و پایداری آنزیم در مقادیر مختلف pH و دما مورد بررسی قرار گرفت و بیشترین فعالیت آنزیم در pH برابر 7 مشاهده شد در حالیکه آنزیم در شرایط اسیدی پایدار می باشد. فعالیت لیپاز در دمای 30 درجه سانتیگراد بهینه بود و پایداری آن در دماهای بالا کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

, لیپاز, آسپرژیلوس نایجر, سرعت همزدن, pH, خصوصیات آنزیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052835,
author = {قمری, مهدیه and طباطبائی یزدی, فریده and ایران عالم زاده and منوچهر وثوقی and وریدی, مهدی and هانیه صفری},
title = {بهینه سازی پارامترهای فیزیکی در میزان تولید آنزیم لیپاز توسط آسپرژیلوس نایجر PTCC5010 در محیط حاوی شیره خرما و بررسی خصوصیات آن},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {57},
month = {October},
issn = {2008-8787},
pages = {159--167},
numpages = {8},
keywords = {لیپاز، آسپرژیلوس نایجر، سرعت همزدن، pH، خصوصیات آنزیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی پارامترهای فیزیکی در میزان تولید آنزیم لیپاز توسط آسپرژیلوس نایجر PTCC5010 در محیط حاوی شیره خرما و بررسی خصوصیات آن
%A قمری, مهدیه
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A ایران عالم زاده
%A منوچهر وثوقی
%A وریدی, مهدی
%A هانیه صفری
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2016

[Download]