علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (66), سال (2017-8) , صفحات (187-202)

عنوان : ( جداسازی باکتری های تولید کننده آنزیم لیپاز از چربی شیر گاو و بهینه سازی اثر متغیرهای تاثیر گذار بر تولید آنزیم لیپاز در تخمیر غوطه وری )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , سمیرا مرادی , علیرضا وسیعی , بهروز علی زاده بهبهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

25 سویه باکتری لیپولیتیک از نمونه چربی شیر جداسازی شد. بهترین سویه براساس اینکه تولید لیپاز آن با مقدار U/mL177 نسبت به سویه های دیگر بیشتر است برای شناسایی و مطالعات بعدی انتخاب گردید. این سویه از طریق روش توالی یابی ژن16 SrRNA بیشترین شباهت به سویه باسیلوس سوبتیلیس شناسایی شد. به منظور تولید آنزیم لیپاز با صرفه اقتصادی بهینه سازی با استفاده از روش سطح پاسخ صورت پذیرفت. غربال سازی ترکیبات محیط کشت و عوامل تاثیر گذار بر تخمیر از طریق روش آماری پلاکت برمن انجام گردید. در این تخمیر یازده فاکتور (روغن زیتون، عصاره مخمر، پپتون، منیزیم کلرید، گلوکز، شربت ذرت، ملاس، روغن کنجد، روغن سیاه دانه، سرعت چرخش و روغن آفتابگردان ) غربال سازی شد و سپس بهینه سازی انجام شد. پس از بهینه سازی، نقطه بهینه محیط کشت شامل 25% روغن کنجد، 25/2% روغن زیتون، mM25 منیزیم کلرید و 1% عصاره مخمر (rpm160، pH5/6، 37 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت) شد و فعالیت آنزیمی U/mL574 گزارش شد. پارامترهای کینتیکی Vmax و Km آنزیم لیپاز خام به ترتیب برابر با mM/min.mL 667/0 و mM 62/1 از طریق نمودار معادله میکائیلیس- منتن محاسبه شد.

کلمات کلیدی

, چربی شیر, لیپولیتیک, باسیلوس سوبتیلیس, روش سطح پاسخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053243,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and سمیرا مرادی and وسیعی, علیرضا and علی زاده بهبهانی, بهروز},
title = {جداسازی باکتری های تولید کننده آنزیم لیپاز از چربی شیر گاو و بهینه سازی اثر متغیرهای تاثیر گذار بر تولید آنزیم لیپاز در تخمیر غوطه وری},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2017},
volume = {14},
number = {66},
month = {August},
issn = {2008-8787},
pages = {187--202},
numpages = {15},
keywords = {چربی شیر، لیپولیتیک، باسیلوس سوبتیلیس، روش سطح پاسخ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی باکتری های تولید کننده آنزیم لیپاز از چربی شیر گاو و بهینه سازی اثر متغیرهای تاثیر گذار بر تولید آنزیم لیپاز در تخمیر غوطه وری
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A سمیرا مرادی
%A وسیعی, علیرضا
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2017

[Download]