مهندسی مکانیک مدرس, دوره (15), شماره (8), سال (2015-11) , صفحات (429-437)

عنوان : ( کنترل امپدانس مقاوم ربات با رویکرد توانبخشی زانو )

نویسندگان: وهاب خوشدل , علیرضا اکبرزاده توتونچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله‏، از یک روش کنترل امپدانس مقاوم جدید برای ربات توان‌بخش با استفاده از استراتژی کنترل ولتاژ استفاده شده است. در روش‌های مبتنی بر راهبرد کنترل گشتاور، سیستم کنترل به دینامیک ربات و دینامیک پای بیمار وابسته می‌شود که آن نیز غیر خطی، همراه با عدم قطعیت فراوان و برای هر بیمار متفاوت است. در حالی‌که کنترل بر مبنای ولتاژ به مدل دینامیکی ربات و پای بیمار وابسته نبوده و در آن دینامیک محرکه ربات نیز در نظر گرفته می‌شود. همچنین پیاده سازی‌های عملی در زمینه‌های رباتیک، برتری کنترل بر مبنای ولتاژ را در قیاس با کنترل بر مبنای گشتاور به خوبی نشان داده‌اند. استراتژی کنترل ولتاژ در مقایسه با روش کنترل گشتاور ساده تر بوده و دارای محاسبات کمتر و عملکرد بهتر در اجرای قانون امپدانس می‌باشد. با این وجود در این استراتژی، بحث عدم قطعیت‌های مدل محرکه به عنوان یک چالش مطرح می‌شود. در روش پیشنهادی برای غلبه بر چالش عدم قطعیت‌های مدل محرکه، از یک سیستم فازی تطبیقی متناسب با روش ولتاژ استفاده شده است. همچنین، اثبات پایداری روش پیشنهادی نشان داده شده است. برای ارزیابی روش پیشنهادی، یک ربات توان‌بخش زانو با یک درجه آزادی ساخته شده است. در مرحله اول کارایی کنترل بر مبنای ولتاژ نسبت به کنترل گشتاور نشان می‌شود. در ادامه عملکرد روش پیشنهادی در حضور عدم قطعیت با روش‌های رایج کنترل بر مبنای ولتاژ مقایسه شده است. نتایج شبیه سازی و پیاده سازی عملی نشان می‌دهد، استراتژی پیشنهادی در اجرای قانون امپدانس به خوبی بر عدم قطعیت‌ها غلبه می‌کند.

کلمات کلیدی

کنترل امپدانس؛ ربات توان‌بخشی؛ دینامیک ربات توان‌بخشی؛ کنترل مقاوم؛ سیستم فازی تطبیقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053466,
author = {خوشدل, وهاب and اکبرزاده توتونچی, علیرضا},
title = {کنترل امپدانس مقاوم ربات با رویکرد توانبخشی زانو},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2015},
volume = {15},
number = {8},
month = {November},
issn = {1027-5940},
pages = {429--437},
numpages = {8},
keywords = {کنترل امپدانس؛ ربات توان‌بخشی؛ دینامیک ربات توان‌بخشی؛ کنترل مقاوم؛ سیستم فازی تطبیقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کنترل امپدانس مقاوم ربات با رویکرد توانبخشی زانو
%A خوشدل, وهاب
%A اکبرزاده توتونچی, علیرضا
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2015

[Download]