علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه, دوره (8), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (113-124)

عنوان : ( پایداری حرارتی روغن سویا توسط آنتی اکسیدانهای طبیعی استخراج شده از میوه زرشک بی دانه به وسیله آب مادون بحرانی )

نویسندگان: مرتضی محمدی , عبدامجید مسکوکی , سید علی مرتضوی , منیره نهاردانی , زهرا پورفلاح , علیرضا صادقیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: امروزه با توجه به خاصیت آنتیاکسیدانهای طبیعی در جلوگیری از عمل پاتوژنها و رادیکالهای آزاد، کاربرد آنها در پزشکی و صنایع غذایی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسی قابلیت‌های آنتی‌اکسیدانی عصاره میوه زرشک بی‌دانه به وسیله سیال مادون بحرانی آب بود. مواد و روشها: در این مطالعه، ترکیبات فنولی موجود در میوه زرشک بیدانه با استفاده از سیال مادون بحرانی آب (SCW)، در فشار ثابت bar۵۰، دماهای ۱۲۰ و ˚C۱۸۰ و نسبت اختلاطهای ۱:۱۰ و ۱:۳۰ (۱ قسمت میوه زرشک و به ترتیب ۱۰ و ۳۰ قست حلال)، استخراج و میزان ترکیبات فنولی کل (TPC)، اندازه‌گیری و با عصاره به دست آمده از روش خیساندن مقایسه شد. پایداری حرارتی روغن سویا به روش رنسیمت در حضور عصاره‌های آنتی‌اکسیدانی استخراج شده در دمای ˚C۱۱۰ و جریان هوای lit/h۲۰، بررسی گردید. به منظور بررسی خاصیت آنتیاکسیدانی عصارههای حاصل از SCW، قدرت رادیکالگیرندگی و احیاکنندگی عصارهها اندازه‌گیری و با اسید‌آسکوربیک و BHT (در غلظت ppm۳۰۰) مقایسه شد. نتایج در طرح فاکتوریل و توسط آزمون LSD در سطح ۹۹% بوسیله نرم افزار SAS مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافتهها: مقدار TPC از ۲۱/۲۸۴۸–۷۶/۱۷۲۹ میلی‌گرم در صد گرم ماده خشک (بر حسب اسیدگالیک)، در تغییر بود. مقدار عددی بیشترین راندمان عصاره‌گیری به اثر متقابل دمای °C۱۲۰ و نسبت اختلاط ۱:۱۰ مربوط بود. بیشترین قدرت پایدارکنندگی محیط روغن سویا در دمای ˚C۱۸۰ و نسبت اختلاط ۱:۱۰ مشاهده شد. قدرت پایدارکنندگی عصاره‌های استخراجی به روش SCW بسیار نزدیک به روغن حاوی ویتامین E به عنوان آنتیاکسیدان بود. نتیجه گیری: عصاره‌های به دست آمده با استفاده از سیال مادون بحرانی دارای خواص آنتی‌اکسیدانی قابل توجه بوده و منجر به افزایش پایداری حرارتی روغن سویا شدند که با مطالعه بیشتر می‌توان از آن به عنوان جایگزین در صنایع مربوطه استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, آنتی اکسیدان طبیعی, سیال مادون بحرانی, زرشک بی دانه, قدرت پایدارکنندگی, قدرت رادیکال گیرندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053761,
author = {مرتضی محمدی and عبدامجید مسکوکی and مرتضوی, سید علی and منیره نهاردانی and زهرا پورفلاح and علیرضا صادقیان},
title = {پایداری حرارتی روغن سویا توسط آنتی اکسیدانهای طبیعی استخراج شده از میوه زرشک بی دانه به وسیله آب مادون بحرانی},
journal = {علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه},
year = {2014},
volume = {8},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-7756},
pages = {113--124},
numpages = {11},
keywords = {آنتی اکسیدان طبیعی، سیال مادون بحرانی، زرشک بی دانه، قدرت پایدارکنندگی، قدرت رادیکال گیرندگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پایداری حرارتی روغن سویا توسط آنتی اکسیدانهای طبیعی استخراج شده از میوه زرشک بی دانه به وسیله آب مادون بحرانی
%A مرتضی محمدی
%A عبدامجید مسکوکی
%A مرتضوی, سید علی
%A منیره نهاردانی
%A زهرا پورفلاح
%A علیرضا صادقیان
%J علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه
%@ 1735-7756
%D 2014

[Download]