کاوش های مدیریت بازرگانی, دوره (7), شماره (13), سال (2016-5) , صفحات (183-203)

عنوان : ( بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری مثبت به واسطه رضایتمندی و ارزش درک شده مشتری (مورد مطالعه: مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع)) )

نویسندگان: امیر محمد فکور ثقیه , سیما حدادیان , یگانه کلیدری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر بروز نیات رفتاری مثبت به واسطۀ ارزش درک شدۀ مشتری و رضایتمندی است. ماهیت تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعۀ آماری تحقیق را، مشتریان شعب مؤسسۀ مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع) واقع در شهرستان مشهد مقدس تشکیل می دهند. نمونه به حجم 304 نفر محاسبه و از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. مدل اولیۀ تحقیق با مرور مطالعات پیشین طراحی و در مرحلۀ بعد با استفاده از نظر خبرگان با شرایط مورد مطالعه، تطبیق داده شد. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه می باشد. برای آزمون مدل، از مدل سازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار اموس، استفاده شده است. نتایج نشان داد، کیفیت خدمات به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق رضایتمندی مشتریان و ارزش درک شدۀ مشتری باعث بروز نیات رفتاری مثبت در مشتریان مؤسسۀ مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع) می شود. قابل ذکر است که اثر غیر مستقیم کیفیت خدمات بر نیات رفتاری مثبت مشتریان مهم تر از اثر مستقیم آن می باشد. هم چنین شاخص شایستگی در ارائۀ خدمات بیشترین اثر را بر کیفیت خدمات مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع) دارد.

کلمات کلیدی

, ارزش درک شدۀ مشتری, رضایتمندی, کیفیت خدمات, نیات رفتاری مثبت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053997,
author = {فکور ثقیه, امیر محمد and حدادیان, سیما and کلیدری, یگانه},
title = {بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری مثبت به واسطه رضایتمندی و ارزش درک شده مشتری (مورد مطالعه: مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع))},
journal = {کاوش های مدیریت بازرگانی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {13},
month = {May},
issn = {2645-386X},
pages = {183--203},
numpages = {20},
keywords = {ارزش درک شدۀ مشتری، رضایتمندی، کیفیت خدمات، نیات رفتاری مثبت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری مثبت به واسطه رضایتمندی و ارزش درک شده مشتری (مورد مطالعه: مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع))
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%A حدادیان, سیما
%A کلیدری, یگانه
%J کاوش های مدیریت بازرگانی
%@ 2645-386X
%D 2016

[Download]