پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (5), سال (2015-12) , صفحات (654-664)

عنوان : ( مقایسه ویژگی های کیفی برگه خرمالو خشک شده به دو روش هوای داغ و مادون قرمز )

نویسندگان: عاطفه فرهمند , سیده فاطمه موسوی بایگی , مسعود تقی زاده , امین ضیاء فروغی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تاثیر خشک کردن به دو روش هوای داغ و مادون قرمز هر کدام در سه سطح دمایی (50، 60 و◦C70) بر ویژگی های کیفی از جمله بازجذب آب، شاخص های رنگ، چروکیدگی، بافت و خواص حسی برگه خرمالو مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها با ضخامت ثابت 5 میلی متر تا رطوبت نهایی 10% (برحسب وزن مرطوب) خشک شدند. نتایج نشان داد برگه های خشک شده به روش هوای داغ با دمای ◦C60 و مادون قرمز با دمای ◦C70، دارای بیشترین میزان بازجذب آب بودند. در رابطه با شاخصL* میان تیمارهای خشک شده توسط مادون قرمز در سطح احتمال 95% اختلاف معنی داری وجود داشت و نمونه خشک شده در دمای ◦C 70 ، بیشترین میزان این شاخص (33/64) را داشت. حداقل چروکیدگی مربوط به نمونه خشک شده به کمک مادون قرمز با دمای ◦C50 بود. نتایج ارزیابی حسی نشان داد که استفاده از مادون قرمز نسبت به هوای داغ در فرآیند خشک کردن، از مقبولیت بیشتری برخوردار است.

کلمات کلیدی

, مادون قرمز, خرمالو, خشک کردن, ویژگی های کیفی, پردازش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054207,
author = {فرهمند, عاطفه and موسوی بایگی, سیده فاطمه and تقی زاده, مسعود and ضیاء فروغی, امین},
title = {مقایسه ویژگی های کیفی برگه خرمالو خشک شده به دو روش هوای داغ و مادون قرمز},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2015},
volume = {11},
number = {5},
month = {December},
issn = {۱۷۳۵-۴۱۶۱},
pages = {654--664},
numpages = {10},
keywords = {مادون قرمز، خرمالو، خشک کردن،ویژگی های کیفی، پردازش تصویر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه ویژگی های کیفی برگه خرمالو خشک شده به دو روش هوای داغ و مادون قرمز
%A فرهمند, عاطفه
%A موسوی بایگی, سیده فاطمه
%A تقی زاده, مسعود
%A ضیاء فروغی, امین
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ ۱۷۳۵-۴۱۶۱
%D 2015

[Download]