پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (4), سال (2015-11) , صفحات (435-444)

عنوان : ( تخمین و ارزیابی ضریب نفوذ میکروکپسولهای آلژینات-پروتئین آب پنیر حامل دی استیل و ارزیابی آن در شرایط مختلف دهانی )

نویسندگان: محسن زندی , محبت محبی , مهدی وریدی , نوید رمضانیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش میکروکپسول جدیدی تحت عنوان میکروکپسول آلژینات- پروتئین آب پنیر حامل دیاستیل تهیه و خصوصـیات آن تعیـین گردیـد. رهایش دیاستیل در شرایط شبیه سازی شده دهانی در سطوح مختلف بزاق به میکروکپسول ) 1:4 ،0:1و (1:8و نیروهای برشـی متفـاوت ) 50 ،0و 100 معکوس ثانیه( مورد بررسی قرار گرفت و ضریب نفوذ با کمک معادله فیک تخمین زده شد. هدف اصلی این پژوهش توسعه مدلی به منظور پـیش بینـی فرآیند رهایش و نیز تخمین ضریب نفوذ از میکروکپسول جدید ابداعی بوده تا بتوان به کمک آن رهایش کنترل شده عطر و طعم در شرایط دهانی ایجاد نمود. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل حاصله می تواند با ضریب همبستگی بالای 95درصد رفتار رهایش را پیش بینی نموده و عـلاوه بـر ایـن مـدل مذکور به خوبی قادر به تخمین میزان ضریب نفوذ می باشد. نتایج همچنین نشان داد که اعمال نیروی برشی بطور معناداری سبب افزایش ضـریب نفـوذ شده درحالیکه تغییر میزان بزاق تاثیر معناداری بر آن ندارد

کلمات کلیدی

, ضریب نفوذ؛ قانون فیک؛ میکروکپسول آلژینات, پروتئین آب پنیر؛ دیاستیل؛ رهایش کنترل شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054425,
author = {زندی, محسن and محبی, محبت and وریدی, مهدی and رمضانیان, نوید},
title = {تخمین و ارزیابی ضریب نفوذ میکروکپسولهای آلژینات-پروتئین آب پنیر حامل دی استیل و ارزیابی آن در شرایط مختلف دهانی},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2015},
volume = {11},
number = {4},
month = {November},
issn = {1735-4161},
pages = {435--444},
numpages = {9},
keywords = {ضریب نفوذ؛ قانون فیک؛ میکروکپسول آلژینات-پروتئین آب پنیر؛ دیاستیل؛ رهایش کنترل شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین و ارزیابی ضریب نفوذ میکروکپسولهای آلژینات-پروتئین آب پنیر حامل دی استیل و ارزیابی آن در شرایط مختلف دهانی
%A زندی, محسن
%A محبی, محبت
%A وریدی, مهدی
%A رمضانیان, نوید
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2015

[Download]