اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی , 2016-02-22

عنوان : ( عنوان:بررسی تاثیر عملکردکارکنان واحد فرانت آفیس در جلب رضایت مشتری مورد مطالعه : هتل های 4و5ستاره مشهد )

نویسندگان: فرزانه عدالتیان , مجتبی پورسلیمی , زهره سلطانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین عملکرد کارکنان فرانت آفیس که از آن به عنوان قلب هتل یاد می کنند و کیفیت خدمات و تاثیر آن بر رضایت مشتریان می باشد.امروزه رضایت مشتریان مهمترین عامل در همه ی هتل ها است،زیرا رضایت مشتریان باعث حفظ و جذب و همچنین وفاداری مشتریان به هتل می شود که این خود ضامن سودآوری وبقای هتل خواهد گردید. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحقیقات پیمایشی است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. جامعة تحقیق، هتل های 4و5 ستاره است که به روش نمونه گیری طبقه ای ، 33 هتل به عنوان نمونه انتخاب شده است و به منظور آزمون فرضیات از نر م افزار spssاستفاده شد.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که رفتار و عملکرد کارکنان فرانت آفیس هتل های 4و5 ستاره بر حفظ و رضایت مشتریان تاثیر بسیار زیادی می گذارد،باتوجه به اینکه کارکنان فرانت آفیس ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با مشتریان هتل ها دارند به شدت می توانند روی جذب و حفظ مشتریان تاثیر گذارند همچنین عوامل تشکیل دهنده خدمات ادراکی مانند تجهیزات و امکانات،انتظارات،پاسخگویی،اطمینان وارتباط بر ادراک مشتری از خدمات ارائه شده تاثیر مثبتی می گذارد.

کلمات کلیدی

, عملکرد کارکنان, رضایت مشتری, کیفیت خدمات, فرانت آفیس, صنعت هتلداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054519,
author = {فرزانه عدالتیان and پورسلیمی, مجتبی and زهره سلطانی},
title = {عنوان:بررسی تاثیر عملکردکارکنان واحد فرانت آفیس در جلب رضایت مشتری مورد مطالعه : هتل های 4و5ستاره مشهد},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {عملکرد کارکنان،رضایت مشتری،کیفیت خدمات، فرانت آفیس، صنعت هتلداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عنوان:بررسی تاثیر عملکردکارکنان واحد فرانت آفیس در جلب رضایت مشتری مورد مطالعه : هتل های 4و5ستاره مشهد
%A فرزانه عدالتیان
%A پورسلیمی, مجتبی
%A زهره سلطانی
%J اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
%D 2016

[Download]