علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (56), سال (2016-10) , صفحات (125-141)

عنوان : ( بررسی سینتیک خشک شدن و ضریب انتشار رطوبت موثر خرما رقم مضافتی در خشک کن خورشیدی کابینتی )

نویسندگان: محمدحسین انصاری فر , محمدحسین اق خانی , محمودرضا گلزاریان , محمد طبسی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به بررسی فرآیند سینتیک خشک‌کردن، به‌دست آوردن ضریب انتشار رطوبتی مؤثر، تعیین بهترین مدل ریاضی و به‌دست آوردن انرژی فعال‌سازی برای خرما رقم مضافتی در خشک‌کن خورشیدی کابینتی پرداخته شد. آزمایش‌های خشک شدن در سه سطح دمایی 50، 65 و 80 درجه سلسیوس و سه سطح سرعت جریان هوا 1، 5/1 و 2 متر بر ثانیه انجام شد. تأثیر دما و سرعت هوا بر پارامتر زمان و چروکیدگی در قالب طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که اثر دما و سرعت هوا بر فرآیند خشک شدن معنی‌دار می‌باشد. به‌طور متوسط افزایش دما از 50 به 80 درجه سلسیوس 77/70% زمان خشک شدن را کاهش داد. برای فرآیند مدل‌سازی ریاضی 8 مدل تجربی را بر داده‌های آزمایشگاهی برازش داده شد سپس با توجه به بزرگ‌ترین مقدار ضریب تعیین[1] (R2)، کمترین مقدار مربع کای[2] (χ2) و ریشه میانگین مربعات خطا[3] (RMSE) بهترین مدل ریاضی با دقت بالا انتخاب شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی مدل‌های مورد بررسی، نشان داد که مدل پیج بهترین برازش را با داده‌های به‌دست ‌آمده دارد. همچنین کمترین ضریب نفوذ رطوبتی مؤثر 10-10×309/4 در دمای 50 درجه سلسیوس و بیشترین مقدار 9-10×889/1 در دمای 80 درجه سلسیوس به‌دست آمد. مقدار انرژی فعال‌سازی به‌دست‌ آمده در خشک‌کردن خرمای مضافتی از 22/31 تا 27/42 کیلوژول بر مول مشاهده شد.

کلمات کلیدی

خرمای مضافتی؛ خشک‌کن خورشیدی کابینتی؛ مدل ریاضی؛ ضریب نفوذ رطوبتی مؤثر؛ انرژی فعال‌سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054553,
author = {انصاری فر, محمدحسین and اق خانی, محمدحسین and گلزاریان, محمودرضا and طبسی زاده, محمد},
title = {بررسی سینتیک خشک شدن و ضریب انتشار رطوبت موثر خرما رقم مضافتی در خشک کن خورشیدی کابینتی},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {56},
month = {October},
issn = {2008-8787},
pages = {125--141},
numpages = {16},
keywords = {خرمای مضافتی؛ خشک‌کن خورشیدی کابینتی؛ مدل ریاضی؛ ضریب نفوذ رطوبتی مؤثر؛ انرژی فعال‌سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سینتیک خشک شدن و ضریب انتشار رطوبت موثر خرما رقم مضافتی در خشک کن خورشیدی کابینتی
%A انصاری فر, محمدحسین
%A اق خانی, محمدحسین
%A گلزاریان, محمودرضا
%A طبسی زاده, محمد
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2016

[Download]