سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2014-11-17

عنوان : ( بررسی اثر pH، دما و قدرت یونی بر پایداری سوسپانسیون های کلوئیدی (مطالعه موردی دوغ) )

نویسندگان: مجتبی دهقان دهنوی , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دوغ یکی از محصولات بومی ایران است که در بین نوشییننی ای م مرسیوا گ ییی ای وییرد دارد . امیروزد جمیت لودیینات صنعتی این محصول به میزان زی دم افزایش ی فته است این فرآوردد عضو ممموعه نوشیننی ا م دبنی اسینم است. دوغ ی در کی نوشیننی م ستی را می لوان دسته ام از م ست امزدد ب ویسکوزیته پ ئین به جس ب آورد. یکی از عمند لرین عییوب ایین فیرآوردد ن پ ینارم و در ادامه دوف ز شنن آن است. ب لوگه به م ایت پرولئینی این فرآوردد بررسی عوام موثر بر پ ینارم پیرولئین ای از اامیت خ صی برخوردار است. از گمله این عوام می لوان به قنرت یونی جرارت و pH نه یی اش رد کرد. این عوامی بی لی ثیر بیر ب را م سطحی و لشکی پیوننا م گنین در نه یت بر س خت ر و پ ینارم پرولئین موثر استنن. افیزودن اینروکلوئیین ای از گملیه روشا م گلوگیرم از دوف ز شنن در فرآورددا م دبنی لخمیرم است. اینروکلوئینا ب افزایش ویسیکوزیته دوغ یی ایمی د دافعیه فض یی بین ذرات کلوئینم سبب پ ینارم نوشیننی لخمیرم می شونن. ب این ج ل استف دد از اینروکلوئینا در مواردم بیر ععیت و اجس س دا نی ل ثیر ن مطلوب داشته و پذیرش نوشیننی را ک اش می دان. دذا اصلاح فرآینن لودین این فرآوردد گهت رسینن بیه بیشترین پ ینارم در اودویت قرار دارد.

کلمات کلیدی

دوغ pH جرارت قدرت یونی و ویسکوزیته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054649,
author = {دهقان دهنوی, مجتبی and وریدی, محمدجواد and وریدی, مهدی},
title = {بررسی اثر pH، دما و قدرت یونی بر پایداری سوسپانسیون های کلوئیدی (مطالعه موردی دوغ)},
booktitle = {سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی},
year = {2014},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {دوغ pH جرارت قدرت یونی و ویسکوزیته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر pH، دما و قدرت یونی بر پایداری سوسپانسیون های کلوئیدی (مطالعه موردی دوغ)
%A دهقان دهنوی, مجتبی
%A وریدی, محمدجواد
%A وریدی, مهدی
%J سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
%D 2014

[Download]