همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی , 2015-01-01

عنوان : ( کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان چروکیدگی خرما رقم مضافتی در طی فرآیند خشک کردن )

نویسندگان: محمدحسین انصاری فر , محمدحسین اق خانی , محمودرضا گلزاریان , محمد طبسی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کی از مهم ترین تغییرات فیزیکی که در زمان خشک شدن مواد غذایی همراه با نفوذ رطوبت به خارج از ماده غذایی رخ می دهد، کاهش حجم پوسته خارجی یا چروکیدگی می باشد. به منظور پیش بینی میزان چروکیدگی خرما رقم مضافتی، با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، آزمایش های خشک شدن در سه سطح دمایی50 و 65 و 80 درجه سلسیوس و سه سطح سرعت جریان هوا 1 و 1/5 و 2 متر بر ثانیه در سه تکرار در خشک کن کابینتی آزمایشگاهی انجام شد. در این تحقیق از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با الگوریتم یادگیری لونبرگ-مارکوارت و توابع آستانه خطی و سیگموئیدی برای مدل سازی چروکیدگی استفاده شد. شبکه مورد نظر با سه نرون در لایه ورودی دمای هوای خشک کن، سرعت هوای داغ، زمان خشک شدن( و یک نرون در لایه خروجی )چروکیدگی طراحی شد. بهترین توپولوژی 3-6-7-1 با الگوریتم یادگیری LM و تابع آستانه Tansigبا ضریب همبستگی 0/9956 و خطای MSE0/00032 بود.

کلمات کلیدی

, چروکیدگی, خرمای مضافتی, شبکه عصبی مصنوعی, خشک کردن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055052,
author = {انصاری فر, محمدحسین and اق خانی, محمدحسین and گلزاریان, محمودرضا and طبسی زاده, محمد},
title = {کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان چروکیدگی خرما رقم مضافتی در طی فرآیند خشک کردن},
booktitle = {همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی},
year = {2015},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {چروکیدگی، خرمای مضافتی، شبکه عصبی مصنوعی، خشک کردن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان چروکیدگی خرما رقم مضافتی در طی فرآیند خشک کردن
%A انصاری فر, محمدحسین
%A اق خانی, محمدحسین
%A گلزاریان, محمودرضا
%A طبسی زاده, محمد
%J همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
%D 2015

[Download]