پژوهش های صنایع غذایی, دوره (25), شماره (3), سال (2016-1) , صفحات (369-377)

عنوان : ( بررسی رشد و تولید رنگ دانه توسط کپک پنیسیلیوم آکولئاتوم در آب پنیر )

نویسندگان: مجید افشاری , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , زرین اسحاقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کپکها توانایی تولید رنگدانه های مختلفی را با قابلیت مصرف به عنوان رنگ غذایی دارند. این پژوهش با هدف بررسی اثر عوامل موثر بر تولید رنگدانه توسط کپک پنیسیلیوم آکولئاتوم انجام شد. در این پژوهش، ترکیب اثر 6/5 ،5( pH و ،)8دما ( 30 ،25و )35˚Cو سرعت همزدن ( 100و 150دور در دقیقه) بر رشد و تولید رنگدانه توسط کپک پنیسیلیوم آکولئاتوم در آب پنیر به صورت غوطه ور مورد بررسی قرار گرفت. رنگدانه تولید شده بعد از گذشت 10روز از زمان تلقیح با استفاده از صافی، سانتریفوژ و حلال اتیل استات جدا و خالص سازی شد. نتایج به صورت آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام و میانگین داده ها توسط آزمون توکی در سطح 5درصد با استفاده از نرم افزار جامپ محاسبه و گزارش شد. حداکثر میزان رنگدانه ( 1/38گرم در لیتر) در ،pH=6/5دمای 30˚Cو سرعت همزدن 150دور در دقیقه بدست آمد. حداکثر میزان ماده خشک سلولی ( 11/12گرم در لیتر) مربوط به ،pH=8دمای 30˚Cو سرعت همزدن 100دور در دقیقه بدست آمد. نتایج نشان داد که ارتباط مستقیمی بین میزان رشد و میزان تولید رنگدانه وجود ندارد. نتایج حاصل از آنالیز واریانس نشان داد که اثر pHو دما بر تولید رنگدانه معنی دار است ( ،)P>0/05در صورتی که اثر سرعت همزدن بر تولید رنگدانه معنی دار نبود ( pH .)P≤0/05اثر معنی دار بر رشد ندارد ( ،)P≤0/05در مقابل دما و سرعت همزدن اثر معنی داری بر رشد کپک دارند

کلمات کلیدی

, آب پنیر, پنیسیلیوم آکولئاتوم, رنگدانه طبیعی, رشد سلولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055106,
author = {افشاری, مجید and شهیدی, فخری and مرتضوی, سید علی and طباطبائی یزدی, فریده and زرین اسحاقی},
title = {بررسی رشد و تولید رنگ دانه توسط کپک پنیسیلیوم آکولئاتوم در آب پنیر},
journal = {پژوهش های صنایع غذایی},
year = {2016},
volume = {25},
number = {3},
month = {January},
issn = {2008-515X},
pages = {369--377},
numpages = {8},
keywords = {آب پنیر، پنیسیلیوم آکولئاتوم، رنگدانه طبیعی، رشد سلولی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رشد و تولید رنگ دانه توسط کپک پنیسیلیوم آکولئاتوم در آب پنیر
%A افشاری, مجید
%A شهیدی, فخری
%A مرتضوی, سید علی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A زرین اسحاقی
%J پژوهش های صنایع غذایی
%@ 2008-515X
%D 2016

[Download]