علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (56), سال (2016-10) , صفحات (69-79)

عنوان : ( بررسی خصوصیات فیزیکو - مکانیکی، ساختاری و حرارتی فیلم های بر پایه پلی ساکارید آرد سویا حاوی نانو ذرات رس )

نویسندگان: داود سالار باشی , سید علی مرتضوی , مصطفی شهیدی نوقابی , بی بی صدیقه فضلی بزاز , ناصر صداقت , محمد رمضانی , ایمان شهابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پروژه، با افزودن نانو ذرات رس نوع +Cloisite Na (CNa+) در غلظت های مختلف (5، 10 و 15 درصد بر پایه وزن خشک) به پلی ساکارید آرد سویا، فیلم های نانوکامپوزیتی با حلالیت کم و مقاوم به تنش مکانیکی تولید شد. نانو کامپوزیت حاصل، با هدف بررسی ویژگی های فیزیکومکانیکی، حرارتی و ساختاری با روش قالب ریزی محلول سنتز شد. با افزودن CNa+ به فیلم بیوپلیمری، حلالیت در آب فیلم ها کاهش یافت و این روند با افزایش غلظت CNa+، مشهودتر بود. میزان شفافیت فیلم با افزودن CNa+ به شدت کاهش یافت. قدرت کششی فیلم ها در اثر افزودن نانو ذرهCNa+افزایش یافت و این افزایش وابسته به غلظت نانو ذرهCNa+ بود. همچنین با افزایش غلظت نانوذره، میزان ازدیاد طول در نقطه پارگی کم شد. نتایج دستگاه پراش اشعه ایکس نشان داد که فیلم خالص ساختار بی شکل داشته که با افزودن نانوذره CNa+ به آن، ساختمان بیوپلیمر منظم تر می شود و بلورینگی افزایش می یابد.نتایج این آزمونبیان کنندهانتقال پیک ها به درجه های پایین تر، افزایش فاصله بین لایه های CNa+و تشکیل ساختار میان لایه ای است. از لحاظ مورفولوژی ساختاری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی، یکنواختی بافت در اثر افزودن نانو ذرات CNa+ به ماتریکس پلیمری مشاهده شد. موفقیت این پژوهش در استفاده از فیلم پلی ساکارید سویا و نانو ذرات CNa+، می تواند فیلم جدیدیرا برای سنتز نانوکامپوزیت هامعرفی کند.

کلمات کلیدی

, خصوصیات فیزیکومکانیکی نانوکامپوزیت ها, نانو رس سدیمی, ویژگی حرارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055274,
author = {سالار باشی, داود and مرتضوی, سید علی and مصطفی شهیدی نوقابی and بی بی صدیقه فضلی بزاز and صداقت, ناصر and محمد رمضانی and ایمان شهابی},
title = {بررسی خصوصیات فیزیکو - مکانیکی، ساختاری و حرارتی فیلم های بر پایه پلی ساکارید آرد سویا حاوی نانو ذرات رس},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {56},
month = {October},
issn = {2008-8787},
pages = {69--79},
numpages = {10},
keywords = {خصوصیات فیزیکومکانیکی نانوکامپوزیت ها، نانو رس سدیمی، ویژگی حرارتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات فیزیکو - مکانیکی، ساختاری و حرارتی فیلم های بر پایه پلی ساکارید آرد سویا حاوی نانو ذرات رس
%A سالار باشی, داود
%A مرتضوی, سید علی
%A مصطفی شهیدی نوقابی
%A بی بی صدیقه فضلی بزاز
%A صداقت, ناصر
%A محمد رمضانی
%A ایمان شهابی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2016

[Download]