میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی, دوره (2), شماره (2), سال (2016-3) , صفحات (37-42)

عنوان : ( ارزیابی پنیر لیقوان از نظر وجود باکتری لاکتوکوکوس گارویه با تکیه بر روش های مبتنی بر کشت و روش مولکولی ژن ناحیه 16S rRNA )

نویسندگان: محمدعلی عطار , مسعود یاورمنش , سید علی مرتضوی , محمدرضا عدالتیان دوم , محمدباقر حبیبی نجفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتری لاکتوکوکوس گارویه گونه بیماری زای جنس لاکتوکوکوس بوده که عامل بیماری در انسان و دام است. وجود این باکتری در تولیدات حاصل از شیر خام همانند پنیر لیقوان گزارش شده است. در این پژوهش از شیر تازه، دلمه، پنیر تازه و پنیر رسیده و همچنین علف تازه منطقه لیقوان جهت ایزوله کردن باکتری استفاده گردید. آزمون های بیوشیمیایی در دمای 10 و 45 درجه سیلیسیوس و رشد در غلظت نمک طعام %4 ئ %6.5 صورت گرفت. سپس استخراج DNA، و واکنش PRC به منظور شناسایی ژن ناحیه 16SrRNA با پرایمر اختصاصی لاکتوکوکوس، انجام شد و آمپلیکون های آن توسط شرکت Source BioScience انگلستان تعیین توالی شدند. سپس در پایگاه داده های ژنی NCBI توالی هایی که بیش از %97 مشابهت داشتند، از نظر جنس و گونه تعیین هویت شدند. در آغاز 1500 ایزوله سپس در ادامه توسط آزمون های دیگر 625 ایزوله و در نهایت 60 ایزوله به عنوان لاکتوکوکوس انتخاب گردید. سپس با تعیین توالی ژن ناحیه 16SrRNA به طور دقیق 2 مورد لاکتوکوکوس گارویه، 2 مورد لویکونوستوک لاکتیس، 5 مورد لویکونوس توک مزونتروئیدس، یک مورد لویکونوستوک گارلیکوم و بیشترین تعداد یعنی 50 ایزوله لاکتوکوکوس لاکتیس گزارش شد. حضور کمرنگ باکتری لاکتوکوکوس گارویه که آن هم در مراحل اولیه تولید پنیر لیقوان بوده است، نوید خوبی برای ایمنی بیشتر پنیر لیقوان از نظر وجود این باکتری بیماری زا می باشد چون در پنیر تازه و پنیر رسیده موردی از حضور این باکتری مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, لاکتوکوکوس گارویه, آزمون بیوشیمیایی, 16S rRNA, بیماری زا, پنیر لیقوان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055916,
author = {عطار, محمدعلی and یاورمنش, مسعود and مرتضوی, سید علی and عدالتیان دوم, محمدرضا and حبیبی نجفی, محمدباقر},
title = {ارزیابی پنیر لیقوان از نظر وجود باکتری لاکتوکوکوس گارویه با تکیه بر روش های مبتنی بر کشت و روش مولکولی ژن ناحیه 16S rRNA},
journal = {میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی},
year = {2016},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {2476-3403},
pages = {37--42},
numpages = {5},
keywords = {لاکتوکوکوس گارویه، آزمون بیوشیمیایی، 16S rRNA، بیماری زا، پنیر لیقوان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی پنیر لیقوان از نظر وجود باکتری لاکتوکوکوس گارویه با تکیه بر روش های مبتنی بر کشت و روش مولکولی ژن ناحیه 16S rRNA
%A عطار, محمدعلی
%A یاورمنش, مسعود
%A مرتضوی, سید علی
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%J میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
%@ 2476-3403
%D 2016

[Download]