علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (62), سال (2017-4) , صفحات (77-87)

عنوان : ( بررسی اثر دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن بر خصوصیات بافتی مغزهای پسته )

نویسندگان: تکتم محمدی مقدم , سیدمحمدعلی رضوی , مسعود تقی زاده , آمنه سازگارنیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برشته کردن یکی از متداول ترین شکل های فراوری دانه های پسته بوده و هدف از آن افزایش پذیرش کلی فراورده است. در این تحقیق اثر دما (90، 120 و 150 درجه سانتی گراد)، زمان (20، 35 و 50 دقیقه) و سرعت جریان هوای برشته کردن (m/s5/0، 5/1 و 5/2) بر خصوصیات بافتی (نقطه شکست، سختی، انرژی فشاری و مدول الاستیسیته ظاهری) و رفتار رهایی تنش مغزهای پسته مورد بررسی قرار گرفت. افزایش دمای برشته کردن باعث کاهش نقطه شکست (از N95/71 تا N10/42)، سختی (از N15/78 تا N22/47) و انرژی فشاری (از J61/235 تا J80/130) مغز دانه های پسته شد (P<0.01). افزایش زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن اثر معنی داری بر نقطه شکست، سختی و انرژی فشاری نشان نداد (P>0.05). افزایش دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن باعث کاهش مدول الاستیسیته ظاهری شد (P<0.01). اثر متقابل سه فاکتور مورد بررسی (دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن) اثر معنی دار بر نقطه شکست نشان داد (P<0.01). رابطه رگرسیونی نشان داد اثر خطی سرعت جریان هوای برشته کردن بر نیروی شکست بیشتر از سایر موارد می باشد. نقطه شکست، سختی، انرژی فشاری و مدول الاستیسیته ظاهری دانه های پسته برشته به ترتیب در دامنه N 82-54/25، N 76/82 - 59/37، J 73/280 - 18/101 و N.m-1 47 - 22/21 قرار داشتند. نتایج آزمون رهایی تنش نشان داد مغزهای پسته برشته شده دارای رفتار ویسکوالاستیک جامد هستند.

کلمات کلیدی

, آزمون فشاری, آزمون رهایی تنش, پسته, خواص بافتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056258,
author = {محمدی مقدم, تکتم and رضوی, سیدمحمدعلی and تقی زاده, مسعود and آمنه سازگارنیا},
title = {بررسی اثر دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن بر خصوصیات بافتی مغزهای پسته},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2017},
volume = {14},
number = {62},
month = {April},
issn = {2008-8787},
pages = {77--87},
numpages = {10},
keywords = {آزمون فشاری، آزمون رهایی تنش، پسته، خواص بافتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن بر خصوصیات بافتی مغزهای پسته
%A محمدی مقدم, تکتم
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A تقی زاده, مسعود
%A آمنه سازگارنیا
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2017

[Download]