نوآوری در علوم و فناوری غذایی, دوره (8), شماره (3), سال (2017-3) , صفحات (77-83)

عنوان : ( بررسی اجزاری ترکیبی تشکیل دهنده ی فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از روش عکس برداری دیجیتالی )

نویسندگان: محمد حسن کمانی , امید صفری , سید علی مرتضوی , معصومه مهربان سنگ آتش , فاطمه مسلم خلیل غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قزل آلای رنگین کمان به دلیل بازار پسندی بالا و قابلیت پرورش در اکثر نقاط ایران، جایگاه ویژه‌ای نسبت به دیگر آبزیان در سبد غذایی خانوارهای ایرانی پیدا کرده است. امروزه آنچه که در مورد این ماهی، مخصوصا نوع پرورشی اهمیت زیادی پیدا کرده است، اجزای ترکیبی تشکیل دهنده و شاخص های مهم تغذیه‌ای نظیر میزان چربی و پروتئین می باشد. از طرف دیگر توانایی و کارامدی تکنیک پردازش تصویر در بررسی شاخص های کیفی گوشت ماهی به اثبات رسیده است. به همین جهت در این پژوهش، به بررسی و تخمین میزان درصد پروتئین، چربی، ‌رطوبت و خاکستر فیله قزل آلای رنگین کمان با استفاده از پردازش تصویر عکس‌های دیجیتالی پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی پارامترهای شیمایی و رنگ سنجی، مدل های مختلف معنی داری را برای همه شاخص ها نشان داد. بررسی روابط رگرسیونی بین میزان درصد چربی و پارامترهای اولیه رنگ سنجی رابطه‌ی ) 05/0P< ; 2/56 b* (R2 adjusted=02/0 + a*01/0 - L*009/0- 645/4= FATو پارامترهای ثانویه رابطه‌ی )05/0P< ;6/62 h* (R2 adjusted=201/0 - L*011/0+ 546/4= FATرا نشان داد. بررسی روابط همبستگی بین اجزای تشکیل دهنده گوشت و شاخص های رنگ سنجی نیز نشان داد که پارامتر *h (ته رنگ) بیشترین میزان همبستگی را با کلیه پارامترهای شیمایی اندازه گیری شده دارد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با اندازه گیری شاخص‌های رنگ سنجی به کمک تکنیک پردازش تصویر و ارائه مدل‌های پیشگو می‌توان اجزای ترکیبی تشکیل دهنده فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان نگهداری را پیش بینی نمود.

کلمات کلیدی

, قزل آلای رنگین کمان, پردازش تصویر, اجزای تشکیل دهنده فیله, پارامترهای رنگ سنجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056582,
author = {محمد حسن کمانی and صفری, امید and مرتضوی, سید علی and معصومه مهربان سنگ آتش and فاطمه مسلم خلیل غفوری},
title = {بررسی اجزاری ترکیبی تشکیل دهنده ی فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از روش عکس برداری دیجیتالی},
journal = {نوآوری در علوم و فناوری غذایی},
year = {2017},
volume = {8},
number = {3},
month = {March},
issn = {2423-4966},
pages = {77--83},
numpages = {6},
keywords = {قزل آلای رنگین کمان، پردازش تصویر، اجزای تشکیل دهنده فیله، پارامترهای رنگ سنجی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اجزاری ترکیبی تشکیل دهنده ی فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از روش عکس برداری دیجیتالی
%A محمد حسن کمانی
%A صفری, امید
%A مرتضوی, سید علی
%A معصومه مهربان سنگ آتش
%A فاطمه مسلم خلیل غفوری
%J نوآوری در علوم و فناوری غذایی
%@ 2423-4966
%D 2017

[Download]