تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (5), شماره (16), سال (2015-9) , صفحات (315-330)

عنوان : ( تاثیر مقدار نیترات و زمان برداشت بر غلظت آهن، روی، مس، پتاسیم و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج )

نویسندگان: زهرا قشلاقی , رضا خراسانی , غلامحسین حق نیا , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سبزی های برگی از مهم ترین منابع روزانه تامین نیترات در انسان هستند. بدین منظور برای بررسی اثر سطوح مختلف نیترات و زمان برداشت بر انباشت نیترات و غلظت عناصر آهن، روی، مس و پتاسیم و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و 8 تیمار در محلول غذایی هوگلند و آرنون با دو سطح نیترات (10 و 20 میلی مول در لیتر) و دو زمان برداشت (29 و 46 روز) بر روی دو گیاه کاهو و اسفناج انجام شد. نتایج نشان داد با افزایش غلظت نیترات در محلول، انباشت نیترات در ریشه و اندام هوایی دو گیاه و هم چنین فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در اندام هوایی آنها به طور معنی داری در سطح 5 درصد افزایش یافت، درصورتی که وزن خشک اندام هوایی، غلظت آهن و مس در هر دو گیاه کاهش و غلظت پتاسیم و روی در اندام هوایی آنها در هر دو زمان برداشت افزایش یافت. گذشت زمان موجب تشدید انباشتگی نیترات و کاهش فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در اندام هوایی دو گیاه شد. غلظت آهن، مس و پتاسیم در اندام هوایی دو گیاه، با گذشت زمان کاهش یافت، درحالی که غلظت روی در اندام هوایی آنها با گذشت زمان افزایش یافت. نتایج نشان داد افزایش غلظت نیترات در محلول بیش از ظرفیت گیاه برای احیا و جذب خالص آن، منجر به انباشتگی آن در گیاه شد که با گذشت زمان تشدید یافته و سبب کاهش عملکرد و غلظت آهن و مس و هم چنین کاهش فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در اندام هوایی کاهو و اسفناج شده است.

کلمات کلیدی

, انباشت نیترات, عناصر کم مصرف, کاهو, اسفناج, نیترات ردوکتاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056585,
author = {قشلاقی, زهرا and خراسانی, رضا and حق نیا, غلامحسین and کافی, محمد},
title = {تاثیر مقدار نیترات و زمان برداشت بر غلظت آهن، روی، مس، پتاسیم و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج},
journal = {تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {16},
month = {September},
issn = {2251-8517},
pages = {315--330},
numpages = {15},
keywords = {انباشت نیترات، عناصر کم مصرف، کاهو، اسفناج، نیترات ردوکتاز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مقدار نیترات و زمان برداشت بر غلظت آهن، روی، مس، پتاسیم و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج
%A قشلاقی, زهرا
%A خراسانی, رضا
%A حق نیا, غلامحسین
%A کافی, محمد
%J تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
%@ 2251-8517
%D 2015

[Download]