علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (62), سال (2017-4) , صفحات (47-65)

عنوان : ( بهینه سازی خشک کردن اسمز- هوای داغ گلابی با استفاده از روش سطح- پاسخ )

نویسندگان: مجتبی امیری پور , محمدباقر حبیبی نجفی , محبت محبی , باقر عمادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق روش سطح پاسخ برای بهینه سازی شرایط خشک کردن برش های گلابی توسطاسمز -هوای داغ مورد استفاده قرار گرفت . اثر د مای خشک کردن (50 -70 درجه سانتی گراد) و زمان خشک کردن( 240 - 360 دقیقه) به عنوان متغیرهای مستقل بر میزان رطوبت، درصد چروکیدگی و نسبت آبگیری مجدد برش های گلابی به عنوان متغیرهای وابسته(پاسخ) مورد ارزیابی قرار گرفت. مدل های رگرسیونی به دست آمده برای تمام پاسخها از نظر آماری در سطح 99 % اطمینان معنی دار بودند . همچنین عبارت درجه دوم دمای .تمام متغیرهای فرایند به صورت خطی برای تمام پاسخ ها معنی دار بودند (0.01.>p ) . همچنین عبارت درجه دوم دمای خشک کردن درمورد نسبت آبگیری مجدد معنی دار بود.شرایط بهینه به دست آمده برای حداقل میزان رطوبت و درصد چروکیدگی و حداکثر نسبت آبگیری درجه سانتی گراد و زمان خشک کردن 360 دقیقه . در شرایط بهینه به دست آمده میزان رطوبت و درصد چروکیدگی و حداکثر نسبت آبگیری مجدد عبارت بود از : دمای 39/60درجه سانتی گراد و زمان خشک کردن 360دقیقه. در شرایط بهینه به دست آمده میزان رطوبت17/26 %، نسبت آبگیری مجدد 62/1و درصد چروکیدگی 31/77بود

کلمات کلیدی

, کلید واژگان: برش های گلابی, بهینه سازی, خشک کردن اسمز- هوای داغ, روش سطح پاسخ .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056715,
author = {امیری پور, مجتبی and حبیبی نجفی, محمدباقر and محبی, محبت and عمادی, باقر},
title = {بهینه سازی خشک کردن اسمز- هوای داغ گلابی با استفاده از روش سطح- پاسخ},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2017},
volume = {14},
number = {62},
month = {April},
issn = {2008-8787},
pages = {47--65},
numpages = {18},
keywords = {کلید واژگان: برش های گلابی، بهینه سازی، خشک کردن اسمز- هوای داغ، روش سطح پاسخ .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی خشک کردن اسمز- هوای داغ گلابی با استفاده از روش سطح- پاسخ
%A امیری پور, مجتبی
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A محبی, محبت
%A عمادی, باقر
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2017

[Download]