علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (59), سال (2016-12) , صفحات (181-192)

عنوان : ( بهینه سازی تولید آنزیم لیپاز مخمر Cryptococcus albidus با استفاده از رویه سطح پاسخ )

نویسندگان: وجیهه زارع باقی آباد , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , مهدی وریدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لیپاز به علت توانایی کاتالیز طیف گستردهای از واکنشهای تبدیلی نظیر هیدرولیز، استریفیکاسیون و ترانس استریفیکاسیون به طور گستردهای در صنایع مختلف از قبیل صنایع غذایی، صنایع دارویی، پتروشیمی، صنایع مواد شونده و ... مورد استفاده قرار می .گیرد مخمرها یکی از تولیدکنندگان اصلی لیپازها به شمار می . روند در این تحقیق از متدولوژی رویه سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی به منظور بررسی تاثیر ، 5/5( – ) 5/7 pHزمان گرمخانهگذاری )7- 3 ( روز و درصد عصاره کنجاله کنجد افزوده شده به محیط کشت آزمایشگاهی) 100- 0درصد( بر تولید و فعالیت لیپاز و بیومس تولید شده مخمر کریپتوکوکوس آلبیدوس و بهینهسازی فرایند تولید لیپاز و بیومس تولید شده، بهره گرفته شد. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، درصد عصاره کنجاله کنجد افزوده شده به محیط کشت آزمایشگاهی و زمان گرمخانهگذاری به ترتیب موثرترین فاکتورها بر تولید و فعالیت لیپاز و میزان بیومس تولید شده بودند. براساس آزمایشهای انجام شده شرایط بهینه تولید لیپاز و میزان بیومس تولید شده جهت حصول بیشینه فعالیت لیپاز )96/98واحد آنزیمی و ( وزن خشک سلولی )14/1گرم بر 100میلی لیتر محیط کشت ؛ ( ، 56/5 pHزمان گرمخانهگذاری 7روز و درصد عصاره کنجاله کنجد افزوده شده به محیط کشت آزمایشگاهی 100درصد تعیین گردید

کلمات کلیدی

, آنزیم لیپاز, بهینهسازی, رویه سطح پاسخ, مخمر کریپتوکوکوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056731,
author = {زارع باقی آباد, وجیهه and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and وریدی, مهدی},
title = {بهینه سازی تولید آنزیم لیپاز مخمر Cryptococcus albidus با استفاده از رویه سطح پاسخ},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {59},
month = {December},
issn = {2008-8787},
pages = {181--192},
numpages = {11},
keywords = {آنزیم لیپاز، بهینهسازی، رویه سطح پاسخ، مخمر کریپتوکوکوس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی تولید آنزیم لیپاز مخمر Cryptococcus albidus با استفاده از رویه سطح پاسخ
%A زارع باقی آباد, وجیهه
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A وریدی, مهدی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2016

[Download]