پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی, دوره (7), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (192-217)

عنوان : ( دسته بندی خدمات عمومی کتابخانه دانشگاهی از دیدگاه کاربران بر اساس مدل سنجش رضایت مشتری کانو (مطالعه موردی در دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: معصومه باقری , عاطفه شریف , معصومه تجعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، دسته بندی خدمات عمومی کتابخانه دانشگاهی از دیدگاه کاربران بر اساس مدل سنجش رضایت مشتری کانو می باشد. روش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و از نظر روش، پیمایشی است. جامعه آماری را دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل دادند، که 120 نفر از بین ایشان به صورت تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه ای محقق ساخته بر اساس مدل سنجش رضایت مشتری کانو بوده است. برای تحلیل داده ها از جدول ارزیابی مدل کانو، نرم افزار اکسل و آمار توصیفی، و برای تعیین پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته ها: ابتدا خدمات عمومی ارائه شده و قابل ارائه در بخش های عمومی مرکز اطلاع سانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد شناسایی شد، سپس این خدمات از سوی کاربران و بر اساس مدل سنجش رضایت مشتری کانو، در 5 معیار 1) اجباری، 2) تک بعدی، 3) جذاب، 4) بی تفاوتی، و 5) معکوس دسته بندی شدند. در انتها پیشنهادهایی در راستای بهبود برنامه ریزی های کتابخانه بر اساس دسته‌بندی کاربران ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, خدمات عمومی کتابخانه, دسته¬بندی خدمات عمومی, کتابخانه دانشگاهی, مدل سنجش رضایت مشتری کانو, دانشگاه فردوسی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056815,
author = {باقری, معصومه and شریف, عاطفه and تجعفری, معصومه},
title = {دسته بندی خدمات عمومی کتابخانه دانشگاهی از دیدگاه کاربران بر اساس مدل سنجش رضایت مشتری کانو (مطالعه موردی در دانشگاه فردوسی مشهد)},
journal = {پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی},
year = {2017},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-6344},
pages = {192--217},
numpages = {25},
keywords = {خدمات عمومی کتابخانه، دسته¬بندی خدمات عمومی، کتابخانه دانشگاهی، مدل سنجش رضایت مشتری کانو، دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دسته بندی خدمات عمومی کتابخانه دانشگاهی از دیدگاه کاربران بر اساس مدل سنجش رضایت مشتری کانو (مطالعه موردی در دانشگاه فردوسی مشهد)
%A باقری, معصومه
%A شریف, عاطفه
%A تجعفری, معصومه
%J پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی
%@ 2251-6344
%D 2017

[Download]