پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (5), سال (2016-1) , صفحات (535-545)

عنوان : ( بهینه سازی شرایط استخراج آبی فروکتان از غده سریش با استفاده از طرح باکس بنکن )

نویسندگان: امیر پورفرزاد , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدحسین حدادخداپرست , محمد حسن زاده خیاط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فروکتان ها گروهی از الیگو و پلی ساکاریدهای تشکیل شده از فروکتوز هستند که به علت دارا بودن ویژگی های مفید تغذیه ای و عملکردی به طور گسترد ه ا ی در جهان مورد استفاده می باشند. گیاه سریش از جمله گیاهانی می باشد که از دیرباز در امور صنعتی و طب سنتی استفاده می شده و یکی از منابع ارزشمند فروکتان به شمار می رود. اما همچنان اطلاعات کمی در مورد نحوه استخراج فروکتان از این گیاه، موجود است . در این تحقیق از روش رویه پاسخ و طرح باکس بنکن به منظور بررسی تأثیر 04 درجه سانتی گراد( و نسبت آب به ماده جامد ) 1403 - 04 دقیقه( و دمای استخراج ) 04 - زمان ) 5 بر راندمان – استخراج فروکتان از سریش، درجه پلیمریزاسیون، درجه خلوص و نیز بهینه سازی فرآیند استخراج آبی، استفاده گردید. برای توصیف بازده استخراج، درجه پلیمریزاسیون و درجه خلوص از مدل های درجه دوم استفاده و کارایی آن مورد تائید قرار گرفت. سپس، مدل بدست آمده جهت یافتن بهترین شرایط فرآیند با بیشترین بازده استخراج و درجه خلوص، استفاده گردید. نتایج نشان داد، در صورتی که زمان استخراج و دمای استخراج 3 درجه سانتی گراد و نسبت آب به ماده جامد 50:1 باشد، بیشترین بازده استخراج 10/54در صدو درجه خلوص 58/32 حاصل می گردد.

کلمات کلیدی

, استخراج, روش سطح پاسخ, سریش,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056853,
author = {امیر پورفرزاد and حبیبی نجفی, محمدباقر and حدادخداپرست, محمدحسین and محمد حسن زاده خیاط},
title = {بهینه سازی شرایط استخراج آبی فروکتان از غده سریش با استفاده از طرح باکس بنکن},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {11},
number = {5},
month = {January},
issn = {۱۷۳۵-۴۱۶۱},
pages = {535--545},
numpages = {10},
keywords = {استخراج، روش سطح پاسخ، سریش، فروکتان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی شرایط استخراج آبی فروکتان از غده سریش با استفاده از طرح باکس بنکن
%A امیر پورفرزاد
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A محمد حسن زاده خیاط
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ ۱۷۳۵-۴۱۶۱
%D 2016

[Download]