تازه های علوم شناختی, دوره (18), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (68-78)

عنوان : ( اثر آموزش کارکردهای اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره، بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش‌فعالی )

نویسندگان: سیده رقیه نورانی جور جاده , علی مشهدی , زهرا طبیبی , فرزان خیرخواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی یکی از اختلالات عصب – تحولی شایع دوران کودکی است که با سه مشخصه¬ی نارسایی توجه، فزون کنشی و تکانش گری شناخته می شود. هدفاین مطالعه، بررسی اثر آموزش کنش های اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره، بر بهبود کنش وری اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی است. روش:از بین کودکانمبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی مراجعه کننده به بخش روان پزشکی کودک و نوجوان بیمارستان شهید یحیی¬نژاد بابل، 16 کودک هفت تا 10 ساله¬ی مبتلا به این اختلال، با روش نمونه¬گیری هدف¬مند،انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه هشت نفره (مداخله و کنترل)جای داده شدند. آزمودنی¬ها در دو مرحله¬ی پیش¬آزمون و پس¬آزمون با مقیاس نارساکنش¬وری اجرایی بارکلی (BDEFS) سنجیده شدند. گروه مداخله به همراه مادرانشان 11 جلسه¬ی یک ساعته آموزش کنش¬های اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره دریافت کرد. داده¬ها با استفاده از نسخه¬ی 19 نرم¬افزارSPSS و با روش تحلیل کوواریانس تک¬متغیری (ANCOVA) و تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCOVA) بررسی شد. یافته¬ها نشان دادند که گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در مرحله¬ی پس¬آزمون در خلاصه کنش¬های اجرایی به طور معناداری(001/0p<) بهبود یافته است. این بهبود در هر پنج خرده¬آزمون مقیاس نارساکنش¬وری اجرایی بارکلی شامل مهار خود، خودانگیزشی، خود¬نظم-جویی هیجانی، خودسازمان¬دهی و مدیریت زمان مشاهده شد. نتیجه¬گیری: آموزش کنش¬های اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره، سبببهبود کنش¬وری اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش¬فعالی می¬شود.

کلمات کلیدی

, اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی, کنش وری اجرایی, آموزش کنش های اجرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056961,
author = {نورانی جور جاده, سیده رقیه and مشهدی, علی and طبیبی, زهرا and فرزان خیرخواه},
title = {اثر آموزش کارکردهای اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره، بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش‌فعالی},
journal = {تازه های علوم شناختی},
year = {2016},
volume = {18},
number = {1},
month = {May},
issn = {1561-4174},
pages = {68--78},
numpages = {10},
keywords = {اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی، کنش وری اجرایی، آموزش کنش های اجرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر آموزش کارکردهای اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره، بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش‌فعالی
%A نورانی جور جاده, سیده رقیه
%A مشهدی, علی
%A طبیبی, زهرا
%A فرزان خیرخواه
%J تازه های علوم شناختی
%@ 1561-4174
%D 2016

[Download]