اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی , 2015-09-05

عنوان : ( بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در بانک های کربلا )

نویسندگان: محمد مهرآیین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از فناوری اطلاعات می توان به عنوان بزگترین فناوری در طول تاریخ یاد کرد که توانسته بین رشته های مختلف علوم، ارتباط برقرار کند. این فناوری با بکارگیری تمام علوم توانسته است اطلاعات مورد نیاز پژوهشگران، صنعتگران، بازرگانان و همچنین قشرهای مختلف جامعه را در کمترین زمان و بهترین وجه فراهم کند به طوری که می توان ادعا کرد امروزه فناوری اطلاعات، مرزهای کشورهای مختلف را در هم نوردیده و ملت ها را در یک جامعه جهانی گردهم آورده است. لذا هدف این مطالعه بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در بانک های کربلا است. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری این تحقیق 960 کارمند شعب بانک های دولتی شهر کربلای کشور عراق می باشند. جهت تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان اندازه ی نمونه ی آماری 284 نفر تعیین گردید. از آنجا که تعمیم پذیری نمونه به جامعه حائز اهمیت بود. در پژوهش از نمونه گیری احتمالی استفاده شد. روایی محتوایی از طریق نظر خبرگان و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از 0/7 برای سازه های مختلف پرسشنامه، پایایی آن را مورد تأیید قرار داد. از آزمون T تک نمونه ای برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این بود که بانک های کربلا از حیث تمامی ابعاد فناوری اطلاعات آمادگی لازم جهت پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیکی را دارند.

کلمات کلیدی

, فناوری اطلاعات, مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیکی, تعداد کانال های ارتباطی, مقیاس پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057243,
author = {مهرآیین, محمد},
title = {بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در بانک های کربلا},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی},
year = {2015},
location = {قم, ايران},
keywords = {فناوری اطلاعات، مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیکی، تعداد کانال های ارتباطی، مقیاس پذیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در بانک های کربلا
%A مهرآیین, محمد
%J اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
%D 2015

[Download]