علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (76), سال (2017-5) , صفحات (67-76)

عنوان : ( ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی، فیتوشیمیایی و ضد میکروبی اسانس نعناع فلفلی -Mentha piperita- بر جمعیت میکروارگانیسم های عامل مسمومیت و عفونت غذایی )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , بهروز علی زاده بهبهانی , علیرضا وسیعی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نعناع فلفلی با نام علمی Mentha piperita از خانواده Lamiaceae یکی از گیاهان دارویی پر مصرف می باشد که اسانس آن مصارف دارویی و غذایی دارد. هدف این پژوهش، ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی، فیتوشیمیایی و ضد میکروبی اسانس نعناع فلفلی در شرایط آزمایشگاهی بود. فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس نعناع فلفلی با استفاده از روش های 2، 2دی فنیل -1 -پیکریل هیدرازیل -DPPH- و بتا کاروتن/لینولئیک اسید و فعالیت ضد میکروبی توسط روش ارزیابی دیسک-دیفوژن و حداقل غلظت مهارکنندگی به روش میکرودایلوشن براث و رقت در آگار تعیین شد. حداقل غلظت کشندگی و ترکیبات فیتوشیمیایی اسانس نعناع فلفلی نیز تعیین گردید. نتایج حاصل از آزمون کربی-بوئر نشان داد که بیشترین قطر ‌هاله عدم رشد اسانس نعناع فلفلی مربوط به کاندیدا آلبیکنس و کمترین قطر‌ هاله عدم رشد مربوط به باکتری سودوموناس ائروژینوزا بود. نتایج حاصل از حداقل غلظت بازدارندگی اسانس نعناع فلفلی برای میکروارگانیسم های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، لیستریا اینوکوا، سالمونلا تیفی و کاندیدا آلبیکنس به ترتیب 2/9، 4/18، 6/73 و 6/4 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بود. فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس نعناع فلفلی به روش های DPPH و بتاکاروتن/لینولئیک اسید به ترتیب 1300 میکروگرم بر میلی لیتر و 3/41 بود. تست های فیتوشیمیایی وجود ترکیباتی همانند فلاونوئیدها، فلاون، ساپونین، تانن و آلکالوئید را در اسانس نعناع فلفلی را تایید نمود. براساس نتایج این مطالعه مشخص گردید که اسانس نعناع فلفلی دارای فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی در برابر سویه های بیماری زا می باشد در نتیجه می توان از اسانس آن در محصولات غذایی بهره برد.

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها: نعناع فلفلی, اسانس, فعالیت آنتی اکسیدانی, ترکیبات شیمیایی, فعالیت ضد میکروبی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059155,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and علی زاده بهبهانی, بهروز and وسیعی, علیرضا and مرتضوی, سید علی and شهیدی, فخری},
title = {ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی، فیتوشیمیایی و ضد میکروبی اسانس نعناع فلفلی -Mentha piperita- بر جمعیت میکروارگانیسم های عامل مسمومیت و عفونت غذایی},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2017},
volume = {15},
number = {76},
month = {May},
issn = {2008-8787},
pages = {67--76},
numpages = {9},
keywords = {کلید واژه ها: نعناع فلفلی، اسانس، فعالیت آنتی اکسیدانی، ترکیبات شیمیایی، فعالیت ضد میکروبی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی، فیتوشیمیایی و ضد میکروبی اسانس نعناع فلفلی -Mentha piperita- بر جمعیت میکروارگانیسم های عامل مسمومیت و عفونت غذایی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A وسیعی, علیرضا
%A مرتضوی, سید علی
%A شهیدی, فخری
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2017

[Download]