پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (67), سال (2016-11) , صفحات (83-93)

عنوان : ( بررسی اثر نوع چربی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوحامل‌های لیپیدی جامد حاوی فیکوسیانین )

نویسندگان: امین سیدیعقوبی , فخری شهیدی , محبت محبی , مهدی وریدی , شیوا گل محمد زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ستئارات (GMS)، 100% اسید استئاریک (SA) و ترکیب چربی ها شامل 50:50 GDS:GMS، 50:50 GDS:SA و 50:50 SA:GMS بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوحامل های لیپیدی جامد فیکوسیانین بود. استفاده از گلیسرول دی استئارات به دلیل ساختار متفاوت و دارا بودن یک شبکه لیپیدی نامنظم از کارایی درون پوشانی بهتری در مقایسه با دو چریی دیگر برخوردار بود. کمترین اندازه ذرات، بیشترین پتانسیل زتا و کمترین شاخص چندبس پاشیدگی به ترتیب مربوط به فرمولاسیون های حاوی 100% GMS ، 50:50 GMS+SA و 100% GDS بود. GDS در مقایسه با سایر لیپیدها از پایداری بهتری برخوردار بود و کمترین میزان رسوب دهی و چسبندگی به ذرات در آن مشاهده شد. کارایی درون پوشانی در فرمولاسیون­های بدست آمده در محدوده 80/39 تا 38/62 درصد بود. به منظور بررسی ویژگی­های مرفولوژیکی، ارزیابی رفتارهای حرارتی و ساختارهای شیمیایی موجود در نانوذرات لیپیدی از دستگاه­های TEM، DSC و FTIR استفاده شد. نتایج نشان داد فیکوسیانین به دلیل دارا بودن ویژگی­های امولسیفایری مناسب می­تواند در سیستم های نانولیپیدی نانوپوشانی شود. در این میان فیکوسیانین نانوپوشانی شده با GDS به دلیل ویژگی­های فیزیکوشیمیایی و ساختاری متفاوت در مقایسه با GMS و SA، از پایداری بهتری برخوردار بود و کمترین تغییرات در اندازه ذرات، پتانسیل زتا و شاخص چندبس پاشیدگی مشاهده شد.

کلمات کلیدی

حامل های لیپیدی؛ پایداری؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059167,
author = {سیدیعقوبی, امین and شهیدی, فخری and محبی, محبت and وریدی, مهدی and شیوا گل محمد زاده},
title = {بررسی اثر نوع چربی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوحامل‌های لیپیدی جامد حاوی فیکوسیانین},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {14},
number = {67},
month = {November},
issn = {1735-4161},
pages = {83--93},
numpages = {10},
keywords = {حامل های لیپیدی؛ پایداری؛ فیکوسیانین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر نوع چربی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوحامل‌های لیپیدی جامد حاوی فیکوسیانین
%A سیدیعقوبی, امین
%A شهیدی, فخری
%A محبی, محبت
%A وریدی, مهدی
%A شیوا گل محمد زاده
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2016

[Download]