پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (5), سال (2016-12) , صفحات (706-715)

عنوان : ( تاثیر دما و میزان ماده جامد محلول بر خصوصیات فیزیکی – حرارتی عصاره مالت )

نویسندگان: فاطمه حیدری دلفارد , مسعود تقی زاده , سیدمحمدعلی رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین خواص حرارتی - فیزیکی عصاره مالت جهت تخمین سرعت انتقال حرارت، تولید، حمل و نقل و نگه داری همچنین ارزیابی و مدلسازی فرایند هایی از قبیل خشک کردن و تغلیظ ضروری است. در این پژوهش خواص حرارتی – فیزیکی عصاره مالت شامل گرمای ویژه، ضریب هدایت حرارتی، ضریب انتشار حرارتی و جرم حجمی در سه سطح ماده جامد محلول ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درصد و در محدوده دمایی ۲۵ تا ۹۰ درجه سانتی گراد بررسی و تعیین گردید. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که هم درصد ماده جامد و هم دما بر خواص حرارتی – فیزیکی عصاره مالت تاثیر معنی داری دارند. با افزایش درصد ماده جامد گرمای ویژه، ضریب هدایت حرارتی و ضریب انتشار حرارتی کاهش یافته ولی جرم حجمی افزایش می یابد. همچنین با افزایش دما گرمای ویژه، ضریب هدایت حرارتی و ضریب انتشار حرارتی افزایش یافته ولی دانسیته کاهش می یابد. از سوی دیگر با تجزیه و تحلیل رگرسیون چند گانه، مدل های پیش بینی کننده خواص حرارتی – فیزیکی عصاره مالت بر مبنای متغیر های کاری تعیین گردید.

کلمات کلیدی

جرم حجمی؛ ضریب انتشار حرارتی؛ ضریب هدایت حرارتی؛ عصاره مالت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060191,
author = {حیدری دلفارد, فاطمه and تقی زاده, مسعود and رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {تاثیر دما و میزان ماده جامد محلول بر خصوصیات فیزیکی – حرارتی عصاره مالت},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {12},
number = {5},
month = {December},
issn = {1735-4161},
pages = {706--715},
numpages = {9},
keywords = {جرم حجمی؛ ضریب انتشار حرارتی؛ ضریب هدایت حرارتی؛ عصاره مالت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر دما و میزان ماده جامد محلول بر خصوصیات فیزیکی – حرارتی عصاره مالت
%A حیدری دلفارد, فاطمه
%A تقی زاده, مسعود
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2016

[Download]