03rd National Conference on Food Science and Technology , 2014-11-17

عنوان : ( تولید فیلم خوراکی ضد میکروبی جهت مهار لیستریا مونوسایتوژنز در گوشت )

نویسندگان: فخری شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به رشد مداوم جمعیت جهان و نرخ کاهش تولید مواد غذایی، حفاظت و نگهداری از مواد غذایی بیشتر و بیشتر مهم و حیاتی می شود ، یکی از راه های اصلی و مهم، استفاده از مواد غذایی سالم برای بسته بندی مواد غذایی میباشد .با توجه به همه ویژگی های مفید هیدروکلوئید پسیلیوم دانه اسفرزه هدف از این مطالعه بررسی امکان تولید فیلم های خوراکی زیست تخریب پذیر ضد میکروبی با استفاده از گلیسرول )به عنوان نرم کننده( و نایسین و EDTA )به عنوان ماده ضد میکروبی( میباشد.فعالیت های ضد میکروبی از فیلم پیسیلیوم علیه باکتری لیستریا مونوسایتوژنز در محیط کشت در سه رقت مختلف از باکتری 5000 و 10000 ، مورد بررسی قرار گرفت. فیلم ها حاوی 0 IU 15 و 30 درصد ، / میلی لیتر نیسین و 0 EDTA است.تیمارها توسط نرم افزار Design Expert چیده شد، روش انتشار در آگار برای تست یک فیلم ضد میکروبی برای بسته بندی مواد غذایی جامد انجام شد. فعالیت ضد میکروبی فیلم از نظر منطقه مهار بیان شد. حضور منطقه مهار رشد و قطر هاله تشکیل شده در اطراف فیلم هیدروکلوئید پسیلیوم/ نایسین ،که نشان می دهدکه مولکول های نیسین از پلیمر پسیلیوم آزاد شدند وبعد از پخش در سطح فیلم به فاز جامد نفوذ کرده اند و در هر فیلم با غلظت های متفاوت هاله های متفاوتی ایجاد کردند) شکل 1 (.بزرگترین قطر هاله 107 بوسیله فیلم با بالاترین غلظت مواد ضد میکروبی نایسین و ،106 ، در هر سه رقت 105 EDTA بود و کوچکترین هاله توسط فیلم با کمترین غلظت مواد ضد میکروبی بود. این نتایج نشان می دهد که فیلم های زیست تخریب پذیر در ترکیب های مختلف مقدار نیسین می تواند برای کنترل رشد لیستریامونوسایتوژنز یکی از میکروارگانیسم های مسئول فساد در سطح گوشت گاو و گوشت دیگر محصولات مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, نایسین, EDTA, استخراج هیدروکلوئید از پسیلیوم, لیستریا مونوسایتوژنز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060744,
author = {شهیدی, فخری},
title = {تولید فیلم خوراکی ضد میکروبی جهت مهار لیستریا مونوسایتوژنز در گوشت},
booktitle = {03rd National Conference on Food Science and Technology},
year = {2014},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {نایسین، EDTA، استخراج هیدروکلوئید از پسیلیوم، لیستریا مونوسایتوژنز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید فیلم خوراکی ضد میکروبی جهت مهار لیستریا مونوسایتوژنز در گوشت
%A شهیدی, فخری
%J 03rd National Conference on Food Science and Technology
%D 2014

[Download]