اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران , 2016-10-18

عنوان : ( بررسی نانوذرات صمغ دانه زیحان بعنوان حامل های پپتید کوچک )

نویسندگان: سارا ناجی طبسی , سیدمحمدعلی رضوی , محبت محبی , بیژن ملائکه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ذﻢﺘﺴﻴﺳ رد هدﺮﺘﺴﮔ رﻮﻃ ﻪﺑ تارﺖﺴﻳز تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ﺶﻳﺎﻫر و ﻞﻳﻮﺤﺗ یﺎﻫﻲﻣ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ لﺎﻌﻓﺪﻧﺮﻴﮔ و ﻲﻠﭘ ﻲﻌﻴﺒﻃ یﺎﻫﺪﻳرﺎﻛﺎﺳ ﻖﺘﺸﻣ نﺎﻫﺎﻴﮔ زا هﺪﺷﺎﻤﻫﻪﻧاد ژﺎﻠﻴﺳﻮﻣ ﺪﻨﻧ رد یدﺎﻳز دﺮﺑرﺎﻛ ﺎﻫ ﻪﻴﻬﺗتارذﻮﻧﺎﻧ .ﺪﻧراد هدﺮﺘﺴﮔ دﺮﺑرﺎﻛ ﻞﻴﻟدﻲﻠﭘ ﺎﻫﺪﻳرﺎﻛﺎﺳﺑ ﻞﻳﺎﻤﺗ ﻪ ﻲﻧوردﺐﻳﺮﺨﺗ و یزﺎﺳﻊﻳﺮﺳ یﺮﻳﺬﭘ .ﺖﺳﺎﻬﻧآﻪﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﺮﻳدﺎﻘﻣ یوﺎﺣ نﺎﺤﻳر ﻪﻧادﻎﻤﺻ یا بﻮﻠﻄﻣ یدﺮﻜﻠﻤﻋ تﺎﻴﺻﻮﺼﺧ ﺎﺑ ﻲﺳرﺮﺑ و ﺖﺳا ﻴﻤﻫا ﺰﺋﺎﺣ تارذﻮﻧﺎﻧ ﻪﻴﻬﺗ رد ﻎﻤﺻ ﻦﻳا ﻞﻴﺴﻧﺎﺘﭘ ﺖﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑﺪﺳر .زا ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد وﺮﻨﻳا نﺎﺤﻳر ﻪﻧاد ﻎﻤﺻ تارذﻮﻧﺎﻧ ﻞﻴﺴﻧﺎﺘﭘ) 1-mg.ml 25/0 ،5/0 و1 (ﺶﺷﻮﭘ یاﺮﺑ) یﺪﻴﺘﭙﭘ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ﻲﻫدنﻮﻴﺗﺎﺗﻮﻠﮔﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ (ﺖﺳا. لژ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ تارذﻮﻧﺎﻧد ﻲﻧﻮﻳ ﻲﻫ ﻢﻴﺴﻠﻛ زا و ﺪﻧﺪﺷ ﻪﻴﻬﺗﻪﺑ ﺪﻳﺮﻠﻛلﺎﺼﺗا ناﻮﻨﻋ ﻲﺿﺮﻋ هﺪﻨﻫد .ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳاداد نﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ، ﻮﻧﺎﻧ هزاﺪﻧا ناﺰﻴﻣذ هدوﺪﺤﻣ رد تار nm 361-401 راد راﺮﻗﻧ ﺪ ولﻮﻣﺮﻓ ﻲﻣﺎﻤﺗ) ﻲﻔﻨﻣ ﺎﺗز ﻞﻴﺴﻧﺎﺘﭘ یاراد ﺎﻫ31 - ~ ﻲﻧﻮﻴﻧآ ﺖﻴﻫﺎﻣ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻪﻛ ﺪﻧدﻮﺑ (نﺎﺤﻳر ﻪﻧاد ﻎﻤﺻ .ﺖﺳا ﺮﻳوﺎﺼﺗSEM و TEM .ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﺪﻴﻳﺎﺗ ار فﺎﺻ ﻲﺤﻄﺳ ﺎﺑ و یوﺮﻛ ﻲﺗارذﻮﻧﺎﻧ رﻮﻀﺣ ناﺰﻴﻣنﺎﺤﻳر ﻪﻧاد ﻎﻤﺻ تارذﻮﻧﺎﻧ یﺮﻴﮔرﺎﺑ و ﻦﺘﺧاﺪﻧا ماد ﻪﺑ ﻲﻳارﺎﻛ ﺑ نﻮﻴﺗﺎﺗﻮﻠﮔﻪ ،ﺐﻴﺗﺮﺗ5/6-43% 7-13% رد pH ) هدور8/6 رد) هﺪﻌﻣ رد ﻢﻀﻫ نﺎﻣز ﻲﻃ نﻮﻴﺗﺎﺗﻮﻠﮔ زا یﺮﺘﻤﻛ ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﻪﺠﻴﺘﻧ رد .دﻮﺑ ( دوﺪﺣ90 ﻲﻣ ﺐﻳﺮﺨﺗ (ﻪﻘﻴﻗد یﺮﺘﺸﻴﺑ راﺪﻘﻣ و ﺪﻧﻮﺷ یﺮﺗ.ﺖﺳا دﻮﺟﻮﻣ هدور رد بﺬﺟ یاﺮﺑ ﺪﻴﺘﭙﭘ لﺮﺘﻨﻛ ﺶﻳﺎﻫر و ﻲﻧﻮﻴﻧآ ﺖﻴﻫﺎﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ نﺎﺤﻳر ﻪﻧاد ﻎﻤﺻ تارذﻮﻧﺎﻧ ﻢﺘﺴﻴﺳ ﻪﺠﻴﺘﻧ رد رد هﺪﺷ 3 pH ﻲﻣ شراﻮﮔ هﺎﮕﺘﺳدﻲﻛارﻮﺧ ﻞﻳﻮﺤﺗ ﺖﻬﺟ ﺪﻧاﻮﺗ - یﺪﻴﺘﭙﭘ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ﻲﻳوراد نﻮﻴﺗﺎﺗﻮﻠﮔ ﺪﻨﻧﺎﻤﻫﺷ هدﺎﻔﺘﺳا.

کلمات کلیدی

, پپتید, رهایش, ژل دهی, نانوانکپسولاسیون, هیدروکلوئید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060759,
author = {ناجی طبسی, سارا and رضوی, سیدمحمدعلی and محبی, محبت and بیژن ملائکه},
title = {بررسی نانوذرات صمغ دانه زیحان بعنوان حامل های پپتید کوچک},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پپتید، رهایش، ژل دهی، نانوانکپسولاسیون، هیدروکلوئید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نانوذرات صمغ دانه زیحان بعنوان حامل های پپتید کوچک
%A ناجی طبسی, سارا
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A محبی, محبت
%A بیژن ملائکه
%J اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
%D 2016

[Download]