مدیریت استاندارد و کیفیت, دوره (6), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (79-87)

عنوان : ( اندازه گیری کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی‌ با استفاده از رویکرد سروکوال اصلاحی‌ و استاندارد EN13816 )

نویسندگان: احمد پیروزفر , امید علی خوارزمی , براتعلی خاکپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استاندارد EN13816، استانداردی از کیفیت سیستم حمل ونقل عمومی را ارایه می کند. با استقرار این استاندارد می توان کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی را سنجید و با رویکرد حلقه کیفیت به بهبود مستمر سیستم حمل و نقل عمومی اقدام نمود. برای اندازه گیری کیفیت حمل و نقل عمومی و نظر به گستردگی معیارهای کیفی سیستم حمل و نقل عمومی و همچنین وسعت وتنوع کاربران و استفاده کنندگان این سیستم، از تفاوت کیفیت مورد انتظار و کیفیت ادراک شده استفاده شده است. این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت حمل و نقل عمومی، رویکرد سروکوال اصلاح شده و ادغام آن با استاندارد EN13816، را پیشنهاد می کند. این استاندارد 8 معیار اصلی برای اندازه گیری کیفیت معرفی می کند. این معیارها عبارتند از قابلیت استفاده، میزان دسترسی، اطلاعات، زمان، مراقبت از مشتری، راحتی، امنیت و اثرات زیست محیطی. EN13816

کلمات کلیدی

, استاندارد EN13816, سروکوال, کیفیت خدمات, حمل و نقل عمومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060779,
author = {پیروزفر, احمد and خوارزمی, امید علی and خاکپور, براتعلی},
title = {اندازه گیری کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی‌ با استفاده از رویکرد سروکوال اصلاحی‌ و استاندارد EN13816},
journal = {مدیریت استاندارد و کیفیت},
year = {2016},
volume = {6},
number = {1},
month = {June},
issn = {2345-3311},
pages = {79--87},
numpages = {8},
keywords = {استاندارد EN13816; سروکوال، کیفیت خدمات، حمل و نقل عمومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اندازه گیری کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی‌ با استفاده از رویکرد سروکوال اصلاحی‌ و استاندارد EN13816
%A پیروزفر, احمد
%A خوارزمی, امید علی
%A خاکپور, براتعلی
%J مدیریت استاندارد و کیفیت
%@ 2345-3311
%D 2016

[Download]