علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (55), سال (2016-9) , صفحات (103-113)

عنوان : ( بررسی فعالیت ضد میکروبی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از پنیر سنتی کردی در مقایسه با سویه های تجاری )

نویسندگان: سیدمحمدباقر هاشمی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , الناز میلانی , زرین اسحاقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در این مطالعه، فعالیت ضد میکروبی باکتری های اسید لاکتیک جداسازی شده از پنیر سنتی کردی مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا پالیده کشت باکتری های اسید لاکتیک جدا و بخشی از آن تحت تیمار حرارتی و خنثی سازی با سود قرار گرفت و با استفاده از روش چاهک، دیسک و کمترین غلظت بازدارندگی، خاصیت ضد میکروبی آن ها بر ضد باکتری های بیماری زا بررسی شد. نتایج نشان داد باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از پنیر کردی در مقایسه با سویه های تجاری خاصیت ضد میکروبی مناسبی داشتند و حرارت دادن پالیده ی کشت آن ها تاثیری در کاهش و یا افزایش خاصیت ضد میکروبی نشان نداد اما تیمار با سود خاصیت ضد میکروبی را به صفر رساند. کمترین غلظت بازدارندگی سویه های بومی با سویه های تجاری نیز تفاوت معنا داری را نشان نداد. همچنین با بررسی خاصیت تجمعی ، باکتری های اسید لاکتیک بومی خاصیت تجمعی قابل قبولی را با باکتری های بیماری زا نشان دادند که ازدیگر عوامل ضد میکروبی آن ها می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که باکتری های اسید لاکتیک بومی و متابولیت های تولیدی آن ها می توانند به عنوان ترکیب های ضد میکروبی طبیعی کاربرد داشته باشند.

کلمات کلیدی

کلید واژه گان: باکتری های اسید لاکتیک؛ باکتری های بیماری زا؛ پنیر سنتی کردی؛ خاصیت ضد میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061035,
author = {هاشمی, سیدمحمدباقر and شهیدی, فخری and مرتضوی, سید علی and الناز میلانی and زرین اسحاقی},
title = {بررسی فعالیت ضد میکروبی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از پنیر سنتی کردی در مقایسه با سویه های تجاری},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {55},
month = {September},
issn = {2008-8787},
pages = {103--113},
numpages = {10},
keywords = {کلید واژه گان: باکتری های اسید لاکتیک؛ باکتری های بیماری زا؛ پنیر سنتی کردی؛ خاصیت ضد میکروبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فعالیت ضد میکروبی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از پنیر سنتی کردی در مقایسه با سویه های تجاری
%A هاشمی, سیدمحمدباقر
%A شهیدی, فخری
%A مرتضوی, سید علی
%A الناز میلانی
%A زرین اسحاقی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2016

[Download]