پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (4), سال (2015-11) , صفحات (285-295)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر استخراج پلی فنول ها و فعالیت آنتی اکسیدانی چای سبز )

نویسندگان: اکرم آریان فر , فخری شهیدی , رسول کدخدایی , مهدی وریدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چای با نام علمی Camellia sinensis از دم نوش های رایج و معروف در دنیا محسوب می گردد. مهم ترین ترکیب شیمیایی چای پلی فنول ها(کاتچین ها) هستند که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی و ضدسرطانی بوده و در جلوگیری از بروز بیماری های قلبی مفید می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر عوامل مختلف از جمله دما در چهار سطح( 40، 60، 80 و 100 درجه سانتی گراد)، زمان( در چهار سطح 15،30، 45 و 60 دقیقه( ، توان امواج مایکروویو( 300، 600 و 900 درصد)و شدت امواج فراصوت (40، 60، 80 و 100 درصد) بر میزان استخراج پلی فنول ها از برگ چای سیز و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره در سه روش هیت رفلاکس، مایکروفر و فراصوت بوده است. نتایج نشان داد که با افزایش دما تا C°80، زمان تا 45 دقیقه، افزایش شدت امواج فراصوت از 40 تا 80 درصد و افزایش توان امواج مایکروویو از 300 تا 600 درصد، میزان پلی فنول های استخراج شده و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره در هر سه روش افزایش یافته و پس از آن تقریبا بدون تغییر بوده است. (0.05=α).

کلمات کلیدی

, چای سبز, ترکیبات پلی فنولی, فعالیت آنتی اکسیدانی, هیت رفلاکس, فراصوت, مایکروویو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061058,
author = {آریان فر, اکرم and شهیدی, فخری and کدخدایی, رسول and وریدی, مهدی},
title = {بررسی عوامل موثر بر استخراج پلی فنول ها و فعالیت آنتی اکسیدانی چای سبز},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2015},
volume = {11},
number = {4},
month = {November},
issn = {۱۷۳۵-۴۱۶۱},
pages = {285--295},
numpages = {10},
keywords = {چای سبز، ترکیبات پلی فنولی، فعالیت آنتی اکسیدانی، هیت رفلاکس،فراصوت، مایکروویو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر استخراج پلی فنول ها و فعالیت آنتی اکسیدانی چای سبز
%A آریان فر, اکرم
%A شهیدی, فخری
%A کدخدایی, رسول
%A وریدی, مهدی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ ۱۷۳۵-۴۱۶۱
%D 2015

[Download]